REGULAMIN

Regulaminy poszczególnych usług:

Regulamin świadczenia usług „PORADY POWSZEDNIE”

Regulamin świadczenia usług „PORADY PRIORYTETOWE”

Regulamin świadczenia usług „PORADY BIZNESOWE”

 

 

 

 

Regulamin świadczenia usług „PORADY POWSZEDNIE”

Regulamin świadczenia usług „Porady powszednie”

 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich TELEPAPUGA Spółka z o. o. z siedzibą w Tczewie, przy ul. Słowackiego numer 5/3 B, 83-110 Tczew, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000577159, NIP: 5932600557, kapitał zakładowy 5 000 zł, świadczyła będzie usługi polegające na udzielaniu telefonicznych porad powszednich.

§1

Definicje

Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają następujące znaczenie:

1. Klient - osoba, która nabyła w drodze zakupu internetowego poprzez stronę internetową www.telepapuga.pl lub w drodze zakupu Karty przedpłaconej prawo do porady powszedniej, na dowód czego dysponuje unikalnym, jednorazowym kodem PIN.

2. Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Zleceniobiorcy nabycia usługi - porada powszednia w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Zleceniobiorca - TELEPAPUGA Spółka z o. o. z siedzibą w Tczewie, na której zlecenie porad powszednich udzielać będą prawnicy.

4. Dane kontaktowe ZleceniobiorcyTELEPAPUGA Spółka z o. o. z siedzibą w Tczewie, przy ul. Słowackiego numer 5/3 B, 83-110 Tczew, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000577159, NIP: 5932600557, kapitał zakładowy 5 000 zł, REGON: 362556547, telefon: 58 777 5 777, e-mail: biuro@telepapuga.pl.

5. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

6. Usługa - udzielenie klientowi telefonicznej porady powszedniej przez prawnika.

7. Porada powszednia - konsultacja prawna udzielana telefonicznie przez prawnika, działającego w ramach umowy ze Zleceniobiorcą, na podstawie stanu faktycznego opisanego telefonicznie przez Klienta, której czas trwania łącznie z przedstawieniem stanu faktycznego przez Klienta i opracowaniem zagadnienia prawnego przez udzielającego porady prawnika nie będzie przekraczał 20 minut i która udzielona zostanie Klientowi nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia od Klienta, przy czym przedmiotem takiej porady będą kwestie z następującego zakresu:

a) prawo cywilne i rodzinne - porady w sprawach:

- o zapłatę,

- gwarancji i rękojmi,

- o zasiedzenie,

- służebności, hipotek i zastawów,

- czynszowych,

- mieszkaniowych,

- deweloperskich,

- eksmisyjnych,

- pożyczkowych i kredytowych,

- konsumenckich,

- upadłościowych,

- spadkowych, w tym o zachowek i o dział spadku,

- o zniesienie współwłasności,

- rodzinnych, w tym o kontakty i wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem,

- rozwodowych i o separację,

- alimentacyjnych,

- notarialnych.

b) prawo pracy - porady w sprawach:

- o zawarcie stosunku pracy,

- o rozwiązanie stosunku pracy,

- roszczeń względem pracodawcy,

- roszczeń względem pracownika,

c) prawo karne i prawo wykroczeń:

- porady dla podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w zakresie przysługujących im praw i ciążących na nich obowiązków,

- porady dla oskarżonych o popełnienie przestępstwa lub obwinionych o popełnienie wykroczenia w zakresie przysługujących im praw i ciążących na nich obowiązków,

- porady dla pokrzywdzonych przestępstwem lub wykroczeniem,

- porady związane z dozorem elektronicznym,   

d) sprawy odszkodowawcze - porady w sprawach:

- zakresu likwidacji szkód,

- odszkodowań komunikacyjnych,

- odszkodowań majątkowych,

- odszkodowań osobowych, w tym z tytułu błędów w sztuce medycznej,

- zadośćuczynień pieniężnych za krzywdę doznaną w związku z czynem niedozwolonym,

e) porady prawne w sprawach administracyjnych - porady w sprawach:

- prawa budowlanego,

- planowania i zagospodarowania przestrzennego,

- spraw meldunkowych,

- gospodarki nieruchomościami.

W zakres udzielanych porad nie wchodzą: porady z zakresu prawa podatkowego, prawa międzynarodowego, przepisów prawa europejskiego, ubezpieczeń społecznych oraz prawa gospodarczego

8. Wynagrodzenie: wyrażone w złotych polskich i uwzględniające podatek VAT wynagrodzenie za udzielenie porady powszedniej w wysokości wynoszącej 50 zł (pięćdziesiąt złotych), wskazanej Klientowi:

- na stronie internetowej www.telepapuga.pl, lub

- na Karcie przedpłaconej, lub

- telefonicznie przez udzielającego mu porady prawnika.

9. Dni robocze - dni kalendarzowe od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

10. Kod PIN - niepowtarzalny ciąg sześciu znaków, służący do telefonicznej identyfikacji uprawnień Klienta do skorzystania z porady powszedniej w określonej jednostce czasu, możliwy do wykorzystania jedynie raz we wskazanym w niniejszym regulaminie okresie czasu.

11. Karta przedpłacona: specjalna karta, zawierająca nadrukowany, unikalny jednorazowy kod PIN, którego odczytanie będzie możliwe po usunięciu zabezpieczenia przez zdrapanie wierzchniej warstwy w polu umieszczonym na tej karcie.

12. System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

13. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrze pozostające poza kontrolą Zleceniobiorcy, którego Zleceniobiorca nie mógł przewidzieć ani mu zapobiec, a którego wystąpienie uniemożliwia lub utrudnia Zleceniobiorcy wykonanie jego zobowiązań umownych. Działanie Siły wyższej uchyla odpowiedzialność Zleceniobiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

14. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.

15. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Zleceniobiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się ze Zleceniobiorcą za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez Zleceniobiorcę.

16. Cookies - pliki zawierające dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w pamięci urządzeń za pośrednictwem których Klient korzysta ze strony internetowej www.telepapuga.pl oraz jej podstron.

 §2

Informacje ogólne

1. Usługi polegające na udzielaniu Klientom telefonicznych porad powszednich świadczone będą przez prawników, z którymi Zleceniobiorcę łączą umowy zlecenia.

2. Wybór osoby udzielającej Klientowi porady powszedniej należy do Zleceniobiorcy i uzależniony jest od dyspozycyjności współpracujących ze Zleceniobiorcą prawników.

3. Osoba, która w imieniu Zleceniobiorcy udziela Klientowi konkretnej porady powszedniej na wstępie rozmowy telefonicznej z Klientem poda mu swoje imię i nazwisko, tytuł zawodowy oraz wskaże numer wpisu do rejestru prowadzonego przez właściwy samorząd zawodowy.

4. Usługi świadczone będą z należytą starannością, przy wykorzystaniu najlepszej wiedzy i umiejętności zawodowych udzielających porad powszechnych prawników.

5. Współpracujących ze Zleceniobiorcą prawników obowiązują odpowiednio:

- Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) przyjęty uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej nr 2/XVIII/98 z dnia 10 października 1998 roku
z późniejszymi zmianami zamieszczony na stronie internetowej:

http://www.nra.pl/dokumenty.php

- Kodeks Etyki Radcy Prawnego przyjęty uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku, zamieszczony na stronie internetowej:

http://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego  

Zleceniobiorca nie jest stroną Kodeksu dobrych praktyk.

6. Świadczenie usług odbywało się będzie przy wykorzystaniu Systemu stosownie do wymagań ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Umowy zawierane przez Zleceniobiorcę z Klientami podlegają polskiemu prawu i podlegają wykonaniu na terytorium Polski.

8. Wszystkie utwory graficzne zamieszczone na stronie internetowej www.telepapuga.pl oraz na jej podstronach, w szczególności znaki towarowe oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie zamieszczonych na stronach internetowych opisów, zdjęć, logo, znaków towarowych lub innych przejawów działalności twórczej może nastąpić wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Zleceniobiorcy w określonym przez niego zakresie.

9. Zleceniobiorca nie może przekazywać Klientom treści o charakterze bezprawnym oraz niezamówionej przez Klientów informacji handlowej. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Zleceniobiorcy Informacji Handlowej, jeśli na stronie internetowej www.telepapuga.pl użyje przycisku oznaczonego jako "Zezwalam na przesyłanie mi Informacji Handlowej". Zgoda na otrzymywanie Informacji Handlowej może być w każdym czasie wycofana oświadczeniem Klienta przesłanym na piśmie na adres korespondencyjny Zleceniobiorcy lub na adres e-mail Zleceniobiorcy: biuro@telepapuga.pl.

 §3

Zawarcie umowy

1. Pomiędzy Klientem oraz Zleceniobiorcą dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem jest udzielenie Klientowi porady powszedniej. Zawarcie umowy następują z chwilą zapłaty przez Klienta Wynagrodzenia za Usługę w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:

a) drogą elektroniczną poprzez stronę www.telepapuga.pl na której podane są informacje o wysokości Wynagrodzenia oraz o konieczności jego uiszczenia przed skorzystaniem z Usługi i przy użyciu systemu płatności internetowych Przelewy24, w wyniku czego, po dokonaniu płatności wygenerowany zostanie unikalny jednorazowy kod PIN, który zostanie przesłany elektronicznie na podany przez Klienta adres e-mail,

lub

b) poprzez nabycie Karty przedpłaconej na stronie www.telepapuga.pl na której podane są informacje o wysokości Wynagrodzenia oraz o konieczności jego uiszczenia przed skorzystaniem z Usługi i przy użyciu systemu płatności internetowych Przelewy24, która to Karta przedpłacona, po dokonaniu płatności Wynagrodzenia, powiększonego o koszty przesyłki pobraniowej w wysokości wskazanej w §5 ust. 2 lit. a), zostanie Klientowi przesłana przesyłką pocztową na podany przez niego adres,

lub

c) poprzez nabycie Karty przedpłaconej na stronie www.telepapuga.pl zawierającej informacje o wysokości Wynagrodzenia oraz o konieczności uiszczenia tego Wynagrodzenia przed skorzystaniem z Usługi, po dokonaniu wyboru opcji płatności "za pobraniem", która to Karta przedpłacona zostanie Klientowi przesłana przesyłką pocztową na podany przez niego adres, za pobraniem przez doręczyciela kwoty Wynagrodzenia, powiększonej o koszty przesyłki pobraniowej w wysokości wskazanej w §5 ust. 2 lit. b),

lub

d) poprzez nabycie Karty przedpłaconej, za pośrednictwem infolinii o numerze 58 777 6 717, która to Karta przedpłacona zostanie Klientowi przesłana przesyłką pocztową na podany przez niego adres, za pobraniem przez doręczyciela kwoty Wynagrodzenia, powiększonej o koszty przesyłki pobraniowej w wysokości wskazanej w §5 ust. 2 lit. b),

lub

e) poprzez nabycie Karty przedpłaconej za Wynagrodzeniem w jednym z punktów dystrybucji.

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość jednostronnego wstrzymania sposobów zawarcia niniejszej Umowy wskazanych wyżej w pkt. c), d), e).

 2. Dokonanie przez Klienta zapłaty Wynagrodzenia w sposób wskazany w ust. 1 lit. a) powyżej możliwe będzie po spełnieniu przez Klienta łącznie wszystkich następujących warunków:

- po zapoznaniu się przez Klienta z niniejszym regulaminem zamieszczonym na stronie www.telepapuga.pl oraz

- po zaakceptowaniu przez Klienta warunków niniejszego regulaminu i obowiązku zapłaty za Usługę przy użyciu przycisków oznaczonych jako "Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem usługi, którą zamawiam i akceptuję jego treść" oraz "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, oraz

- po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli w zakresie otrzymania faktury VAT za opłaconą Usługę drogą elektroniczną poprzez użycie przycisku oznaczonego jako "Proszę o wystawienie faktury VAT i przesłanie jej na wskazany adres e-mail", oraz

- po podaniu przez Klienta adresu e-mail, na który przesłany ma zostać kod PIN umożliwiający Klientowi skorzystanie z porady powszedniej oraz danych adresowych Klienta takich, jak imię, nazwisko, nazwa ulicy, numer budynku oraz lokalu, kod pocztowy oraz miejscowość - celem przesłania mu drogą elektroniczną faktury VAT, oraz

- po wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie poprzez użycie przycisku na stronie www.telepapuga.plZgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie”.

3. Dokonanie przez Klienta zapłaty Wynagrodzenia w sposób wskazany w ust. 1 lit. b) i c) powyżej możliwe będzie po spełnieniu przez Klienta łącznie wszystkich następujących warunków:

- po zapoznaniu się przez Klienta z niniejszym regulaminem zamieszczonym na stronie www.telepapuga.pl oraz

- po zaakceptowaniu przez Klienta warunków niniejszego regulaminu i obowiązku zapłaty za Usługę przy użyciu przycisków oznaczonych jako "Oświadczam, że zapoznałem/am
się z
Regulaminem usługi, którą zamawiam i akceptuję jego treść" oraz "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, oraz

- po wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie poprzez użycie przycisku na stronie www.telepapuga.plZgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie”.

4. Po uiszczeniu przez Klienta Wynagrodzenia Klient otrzyma kod PIN pozwalający mu na skorzystanie z Usługi. Kod PIN Klient otrzyma w następujący sposób:

a) drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail - w przypadku nabycia Usługi za pośrednictwem strony internetowej www.telepapuga.pl i dokonania przez Klienta wyboru elektronicznej drogi przesłania kodu PIN,

lub

b) usuwając zabezpieczone pole (zdrapując wierzchnią warstwę) na Karcie przedpłaconej, pod którą umieszczony będzie kod PIN - w przypadku nabycia przez Klienta Karty przedpłaconej.

5. Przekazany Klientowi kod PIN zachowuje ważność tylko przez określony okres czasu (okres ważności kod PIN), w którym Klient jest uprawniony do żądania wykonania Usługi:

a) w przypadku nabycia Usługi drogą elektroniczną - przez okres 3 miesięcy od wygenerowania kodu PIN i przesłania go na adres e-mail Klienta,

b) w przypadku nabycia Usługi poprzez zakup karty przedpłaconej - przez czas wskazany na karcie, nie krócej niż przez okres 3 miesięcy od dnia jej nabycia.

6. Klient ma możliwość nabycia Usługi drogą elektroniczną, w sposób wskazany w ust. 1 lit. a), b), c) powyżej w każdym czasie, przez 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 poniżej i § 4 ust. 6 niniejszego regulaminu.

7. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń Systemu służącego nabywaniu przez Klientów Usług drogą elektroniczną, mogących powodować okresowe utrudnienia lub wręcz uniemożliwiać Klientom nabycie Usług drogą elektroniczną. W przypadkach zagrażających bezpieczeństwu lub stabilności Systemu, Zleceniobiorca jest uprawniony do czasowego ograniczenia lub wstrzymania możliwości nabywania Usług drogą elektroniczną do czasu przeprowadzenia prac przywracających  bezpieczeństwo i stabilność Systemu. Dochodzenie od Zleceniobiorcy jakichkolwiek roszczeń związanych z ograniczeniem lub wyłączeniem możliwości nabycia Usługi drogą elektroniczna jest wykluczone.

§4

Wykonanie umowy

1. Uzyskanie przez Klienta porady powszedniej wymaga nawiązania przez Klienta, w okresie ważności kodu PIN, połączenia telefonicznego z numerem infolinii: 

- (58) 777 5 777,

2. Po połączeniu się z konsultantem Klient winien podać kod PIN pozwalający Zleceniobiorcy na identyfikację uprawnienia Klienta do skorzystania z Usługi, a następnie zgodnie ze wskazówkami konsultanta podać mu również treść zapytania i ewentualnie krótki opis stanu faktycznego. Po zweryfikowaniu uprawnień Klienta do uzyskania porady powszedniej oraz ustaleniu jej zakresu konsultant przełączy Klienta do dyspozycyjnego prawnika, który po podaniu Klientowi swoich danych wskazanych w § 2 ust. 3 niniejszego regulaminu i po wysłuchaniu Klienta udzieli mu telefonicznej porady powszedniej. W przypadku niemożności natychmiastowego udzielenia Klientowi porady powszedniej np. z powodu niedostępności prawnika w momencie nawiązania przez Klienta połączenia z infolinią lub z uwagi na konieczność sprawdzenia niezbędnych dla oceny danego stanu faktycznego przepisów prawnych, wówczas w celu udzielenia Klientowi porady powszedniej współpracujący ze Zleceniobiorcą prawnik oddzwoni do Klienta - w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, o godzinie ustalonej uprzednio przez Klienta z obsługującym infolinię konsultantem lub prawnikiem (+/- 30 minut) - na podany przez Klienta polski numer stacjonarny lub polski numer komórkowy, z wyłączeniem numerów wszelkich infolinii i linii płatnych.

3. W przypadku, gdy zakres zgłoszonego przez Klienta zapytania wymagał będzie nakładu czasu pracy prawnika, przekraczający opłacony przez Klienta czas pracy (20 minut) - wówczas prawnik poinformuje o tym niezwłocznie Klienta podając mu szacunkowy, niezbędny do należytego wykonania Usługi czas pracy. Klient po uzyskaniu tej informacji może odstąpić od umowy w sposób wskazany w § 7 niniejszego regulaminu lub dopłacić niezbędne wynagrodzenie i skorzystać z porady powszedniej.

4. Umowę uznaje się za wykonaną z chwilą udzielenia Klientowi porady powszedniej trwającej łącznie z przedstawieniem przez Klienta stanu faktycznego i opracowaniem przez prawnika zagadnienia prawnego 20 minut lub z chwilą dwukrotnej, bezskutecznej próby połączenia się z Klientem, w przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Umowę uznaje się za wykonaną także z chwilą upływu okresu ważności kodu PIN, jeśli Klient nie skorzystał z Usługi w okresie ważności tego kodu.

5. Klient do czasu wykorzystania kodu PIN otrzymanego w związku z zawartą umową zobowiązany jest zachować go w tajemnicy. Zleceniobiorca nie ma innej możliwości zweryfikowania uprawnień do uzyskania porady powszedniej przez osobę telefonującą  na numer jego infolinii, aniżeli poprzez podanie przez nią kodu PIN, wobec czego w przypadku posłużenia się przez osobę trzecią kodem PIN wydanym Klientowi, Klient nie będzie mógł już skorzystać z Usługi przy wykorzystaniu tego samego kodu PIN.

6. Porady powszednie udzielane będą Klientom w dni robocze, w godzinach od 1000 do 1600.

7. Zleceniobiorca nie będzie pobierał od Klienta żadnych opłat za komunikowanie się z Klientem przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość, w szczególności za połączenie nawiązane w celu udzielenia porady powszedniej, o której mowa w ust. 2 powyżej. Klient ponosi tylko te koszty komunikacji, które wynikają z zawartych przez niego umów o świadczenie usług umożliwiających Klientowi porozumiewanie na odległość (koszt połączeń telefonicznych i internetowych).

8. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż wszystkie rozmowy z jego udziałem mogą być nagrywane, przy czym nagrania rozmów chronione będą w sposób właściwy dla zachowania tajemnicy adwokackiej i/lub tajemnicy radcowskiej. Nagranie może być użyte tylko na zasadach przewidzianych prawnie dla udzielania informacji objętych taką tajemnicą oraz dla potrzeb reklamacyjnych.

9. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Usługi prawnik - na podstawie relacji Klienta - dojdzie do przekonania, iż interes Klienta pozostaje w sprzeczności z interesem osoby trzeciej na rzecz której Zleceniobiorca lub prawnik świadczy usługi prawne wówczas poinformuje o tym Klienta, który w takim przypadku będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

§5

Koszty wysyłki

1. Dostawa Kart przedpłaconych, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. b), c) i d) niniejszego regulaminu możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i następuje odpłatnie.

2. Zleceniobiorca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Kart przedpłaconych:

a) przesyłka listowa polecona ekonomiczna: koszt 8 zł (dotyczy zakupu Usługi w sposób wskazany w § 3 ust. 1 lit. b) regulaminu),

b) przesyłka pocztowa pobraniowa: koszt 20 zł (dotyczy zakupu Usługi w sposób wskazany w § 3 ust. 1 lit. c) i d) regulaminu).

3. Karty przedpłacone wysyłane będą na wskazany przez Klienta adres w terminie:

a) 2 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Zleceniobiorcy kwotą Wynagrodzenia za udzielenie porady powszedniej - w przypadku wskazanym w § 3 ust. 1 lit. b) regulaminu,

b) 2 dni roboczych od dnia zakupu Usługi w sposób wskazany w § 3 ust. 1 lit. c) i d)

§6

Reklamacje

1. Warunkiem udzielenia Klientowi poprawnej porady powszedniej jest przekazanie przez Klienta osobie udzielającej mu porady prawdziwych i wyczerpujących informacji odnoszących się do stanu faktycznego, którego dotyczy zapytanie Klienta. Jeśli Klientowi nie są znane wszystkie istotne fakty lub informacje, o które zapyta go udzielający porady powszedniej prawnik wówczas Klient zobowiązany jest powiadomić o tym osobę udzielającą mu porady powszedniej.

2. Porada powszednia udzielona konkretnemu Klientowi w konkretnych okolicznościach faktycznych sprawy odnosi się wyłącznie do sytuacji opisanej przez tego Klienta w rozmowie z prawnikiem, wobec czego Klient nie powinien odnosić jej do innych stanów faktycznych, albowiem z uwagi na częste zmiany przepisów prawa oraz różnice w przebiegu zdarzeń może to spowodować wyrządzenie Klientowi szkody, za którą Zleceniobiorca nie będzie ponosił odpowiedzialności.

3. W przypadku udzielenia Konsumentowi wadliwej porady powszedniej Konsument uprawniony jest do pisemnego złożenia reklamacji Usługi w terminie 14 dni od udzielenia mu porady powszedniej.

4. Reklamacja Usługi powinna zawierać:

a) informacje obligatoryjne: dane osoby wnoszącej reklamację (imię nazwisko i adres), termin wykonania zareklamowanej Usługi oraz wskazanie przyczyn reklamacji,

b) informacje dobrowolne: dane osoby udzielającej porady powszedniej, numer rachunku bankowego Konsumenta, dokumenty i okoliczności potwierdzające wyrządzenie Konsumentowi szkody oraz jej wysokość.

5. Reklamacja może być wniesiona przez Konsumenta wyłącznie pisemnie na adres kontaktowy Zleceniobiorcy wskazany w § 1 ust. 4 niniejszego regulaminu. Termin wskazany w ust. 3 powyżej uznaje się za zachowany jeśli przed jego upływem Konsument wysłał do Zleceniobiorcy reklamację za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego.

6. Zleceniobiorca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie powiadomiony drogą mailową na wskazany przez niego adres e-mail lub pisemnie. Przyjmuje się, że Zleceniobiorca uznał reklamację Konsumenta za uzasadnioną jeśli przed upływem 14 dni od jej otrzymania nie przesłał Konsumentowi informacji o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji.

7. W razie uwzględnienia reklamacji Zleceniobiorca niezwłocznie, nie później, aniżeli w terminie 7 dni, zwróci Konsumentowi uiszczone przez niego Wynagrodzenie za udzielenie porady powszechniej. Zwrot należności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi przelewem na rachunek bankowy Konsumenta wskazany w jego reklamacji lub przekazem pocztowym na adres Konsumenta.

8. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy wobec osób nie będących Konsumentami z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi ograniczona jest wyłącznie do równowartości Wynagrodzenia za udzielenie porady powszedniej.

§7

Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł ze Zleceniobiorcą umowę w sposób wskazany w § 3 ust. 1 lit. a), b), c) lub d) niniejszego regulaminu ma prawo odstąpić od tej umowy - bez podania jakiejkolwiek przyczyny - w terminie 14 dni od zawarcia tej umowy z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

2. Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy jeśli skorzystał z Usługi przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej.

3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Konsument musi poinformować o swojej decyzji Zleceniobiorcę składając mu w tym przedmiocie jednoznaczne oświadczenie woli na piśmie (podpisanym przez Konsumenta), przesłanym Zleceniobiorcy przesyłką pocztową lub kurierską na adres kontaktowy Zleceniobiorcy wskazany w § 1 ust. 4 niniejszego regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem wskazanego w ust. 1 terminu. Oświadczenie takie będzie skuteczne nawet jeśli dotrze do Zleceniobiorcy po upływie tego terminu.

4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ale nie jest to obowiązkowe.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowę uznaje się za niezawartą.

6. Zleceniobiorca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi uiszczone przez niego Wynagrodzenie za udzielenie porady powszedniej przelewem na rachunek bankowy Konsumenta (o ile Konsument podał Zleceniobiorcy numer rachunku) lub przekazem pocztowym na adres Konsumenta.

7. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy otrzymany przez Konsumenta kod PIN traci ważność.

8. W przypadku zaistnienia pomiędzy Zleceniobiorcą a Konsumentem sporu dotyczącego wykonania Usługi Konsument przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego może skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązania takiego sporu, m. in. poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów w zakładce "ważne adresy". Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 §8

Wymogi techniczne świadczenia usług

1. Nabycie przez Klienta Usługi za pośrednictwem strony internetowej www.telepapuga.pl wymaga posiadania przez Klienta komputera z dostępem do sieci Internet, na którym zainstalowana jest przynajmniej jedna z następujących przeglądarek internetowych w wersji minimum:

- Firefox 38,

- Chrome 45,

- Internet Explorer 10.

Wykorzystywana przez Klienta przeglądarka internetowa musi być zgodna ze standardami HTML5 oraz obsługiwać CSS3 oraz JavaScript.

Komputer przy użyciu którego Klient łączy się ze stroną www.telepapuga.pl powinien spełniać następujące minimalne wymagania sprzętowo-systemowe:

- Procesor: 1GHz,

- Pamięć: 512MB RAM,

- OS: MS Windows 7 SP1,

- Grafika: 1024x768, 24bit,

- Java: Oracle JRE 1.7-51.

Używanie innego sprzętu lub oprogramowania może uniemożliwić Klientowi nabycie Usługi w sposób wskazany w § 3 ust. 1 lit. a), b) i c) niniejszego regulaminu. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, iż korzysta z plików "cookies", które są przez niego zapisywane i przechowywane na urządzeniach wykorzystywanych przez Klienta do korzystania ze strony www.telepapuga.pl.

3. Zleceniobiorca gwarantuje Klientowi bezpieczeństwo plików "cookies", którymi posługuje się przy prowadzeniu swojej działalności. Używane przez Zleceniobiorcę pliki "cookies" nie zmieniają konfiguracji sprzętu Klienta, nie ingerują w integralność systemu operacyjnego oraz baz danych Klienta ani nie prowadzą do zainstalowania lub odinstalowania jakichkolwiek programów.

4.Zleceniobiorca wykorzystuje pliki "cookies" w następujących celach:

- konfiguracji strony www.telepapuga.pl i jej podstron,

- zbierania i analizowania danych dotyczących oglądalności (cele statystyczne),

- określenia profilu Klienta,

- świadczenia usług reklamowych.

5. W celu niezakłóconego korzystania z funkcjonalności strony www.telepapuga.pl Klient powinien zezwolić na wykorzystywanie przez Zleceniobiorcę plików "cookies". Brak zezwolenia może bowiem uniemożliwić lub utrudnić Klientowi nabycie Usługi drogą elektroniczną.

6. Zleceniobiorca oświadcza, iż Klient może w każdym czasie zmienić na swoich urządzeniach ustawienia dotyczące plików "cookies"  (np. za pomocą ustawień przeglądarki internetowej) w taki sposób, aby blokować obsługę plików "cookies" lub informować Klienta o każdorazowym ich zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Klient może też w każdej chwili usunąć pliki "cookies" korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, którą wykorzystuje.

7. Więcej danych dotyczących wykorzystywanych przez Zleceniobiorcę plików "cookies" zawiera dokument "Polityka prywatności" zamieszczony na stronie www.telepapuga.pl/polityka prywatności.

§9

Ochrona danych osobowych

1. Zleceniobiorca oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych przekazywanych mu przez Klientów.

2. Zleceniobiorca, jako administrator danych osobowych zobowiązuje się przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zleceniobiorcę jego danych osobowych w celach wskazanych w ust. 4 poniżej, poprzez użycie przycisku na stronie www.telepapuga.plZgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie”.

4. Dane osobowe Klientów udostępnione przez nich Zleceniobiorcy za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej www.telepapuga.pl oraz przekazywane Zleceniobiorcy przez Klientów w trakcie rozmów telefonicznych nawiązywanych na numery infolinii wskazane w § 4 ust. 1 regulaminu, będą przetwarzane przez Zleceniobiorcę w celu realizacji zawartych z Klientami umów, rozpatrywania roszczeń Klientów, wystawiania i przesyłania faktur VAT lub paragonów, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Zleceniobiorcę działalności oraz w celach promocji Zleceniobiorcy i jego usług.

5. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku niektórych danych osobowych konieczne do zawarcia i realizacji umowy, wobec czego nabycie Usługi możliwe będzie dopiero po udostępnieniu przez Klienta Zleceniobiorcy takich danych, jak imię i nazwisko, adres zamieszkania Klienta, adres e-mail Klienta oraz numer telefonu. Podanie przez Klienta innych danych takich jak np. numer NIP czy numer rachunku bankowego (celem zwrotu uiszczonego wynagrodzenia za wykonanie Usługi w przypadku odstąpienia od umowy lub uwzględnienia reklamacji Klienta) jest dobrowolne. Nabycie przez Klienta Usługi w sposób wskazany w § 3 ust. 1 lit. e) niniejszego Regulaminu następuje anonimowo.

6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Klient ma możliwość decydowania w jakim zakresie Zleceniobiorca będzie mógł wykorzystywać jego dane osobowe. W razie wykazania przez Klienta, którego dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, Zleceniobiorca bez zbędnej zwłoki dokona uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.

7. Na żądanie Klienta Zleceniobiorca czasowo wstrzyma lub zaprzestanie na stałe przetwarzania danych osobowych Klienta pozyskanych z naruszeniem przepisów prawa lub zbędnych do realizacji celów dla których dostały Zleceniobiorcy udostępnione. Zleceniobiorca nie usunie danych osobowych Klienta - nawet jeśli zgłosi on takie żądanie - jeśli zachowanie danych będzie niezbędne do wywiązania się z obowiązków ustawowych lub okaże się niezbędne do realizacji skierowanych do Zleceniobiorcy roszczeń.

8. W przypadkach wskazanych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przez Zleceniobiorcę przetwarzania danych osobowych. Klient ma również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wskazanych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 tej ustawy, gdy Zleceniobiorca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.

9. Klient ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych prowadzonych przez Zleceniobiorcę, zgodnie z przepisem art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Na żądanie Klienta Zleceniobiorca niezwłocznie udzieli Klientowi we wskazanej przez niego formie informacji, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, chyba, że zachodzą negatywne przesłanki udzielenia Klientowi informacji przewidziane w art. 34 tej  Klient może skorzystać z prawa do informacji, o którym mowa powyżej, nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

10. Zleceniobiorca zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zobowiązany jest do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

11. Zleceniobiorca, jako administrator danych osobowych Klientów prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania tych danych oraz środki ich ochrony.

12. Do zbieranych przez Zleceniobiorcę danych osobowych dostęp mają jedynie upoważnieni do tego pracownicy Zleceniobiorcy lub upoważnieni kooperanci Zleceniobiorcy zajmujący się świadczeniem Usług, którzy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych oraz którym Zleceniobiorca udzielił stosownego upoważnienia.

13. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane przez Zleceniobiorcę podmiotom uprawnionym do tego na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organom administracji publicznej oraz organom wymiaru sprawiedliwości, a także współpracującym ze Zleceniobiorcą prawnikom, w celach wskazanych w ust. 4 powyżej.

14. Zleceniobiorca informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przy wykorzystaniu globalnej sieci Internet wiąże się z pewnymi zagrożeniami wśród których najpoważniejszym jest ryzyko zainstalowania na sprzęcie Klienta złośliwego oprogramowania tj. tzw. koni trojańskich, wirusów oraz robaków. Konie trojańskie, wirusy i robaki to programy komputerowe zawierające ukryte procedury, umożliwiające ich autorowi komunikację a niekiedy również przejęcie kontroli nad zainfekowanymi takim oprogramowaniem urządzeniami. Programy tego typu przedostają się do urządzeń Klientów w różnoraki sposób, mogą być podpięte pod wiersz poleceń administratora Systemu, czasami są przesyłane pocztą w formie skryptów, wygaszaczy ekranu lub udostępniane do pobrania przez Internet pod wprowadzającymi Klienta w błąd nazwami popularnych programów. Uruchomienie załącznika zawierającego złośliwe oprogramowanie powoduje infekcję systemu. Wśród ewentualnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną wymienić można również "phishing" polegający na wysyłaniu drogą mailową - rzekomo w imieniu banków i innych instytucji publicznych - próśb o podanie prywatnych danych Klientów umożliwiających osobie podszywającej się za ww. podmioty przywłaszczenie sobie środków pieniężnych lub praw dotkniętej tym procederem osoby. Prośby o przekazania danych zazwyczaj przychodzą pocztą elektroniczną z linkiem do fałszywej strony banku lub innej instytucji. Niepożądanym skutkiem korzystania z Internetu może być również otrzymywanie SPAM-u tj. masowych, niezamawianych wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną. Zleceniobiorca stale podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji  Klientów z Systemem, nie może jednak zagwarantować Klientom całkowitego wyeliminowania ryzyka ingerencji osób trzecich.

15. Zleceniobiorca zapobiega pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych udostępnionych mu drogą elektroniczną przez Klientów poprzez:

- korzystania z oprogramowania antywirusowego,

- zabezpieczenie bazy danych zawierającej dane osobowe Klientów hasłem, do którego dostęp mają wyłącznie upoważnione do tego przez Zleceniobiorcę osoby przeszkolone
w zakresie ochrony danych osobowych,

- kontrolę przepływu informacji pomiędzy Systemem a siecią publiczną oraz kontrolę działań inicjowanych z sieci publicznej.

Zleceniobiorca informuje, iż pośredniczący w płatnościach system płatności internetowych "Przelewy24" spełnia wymagania standardów PCI Complient, McAffe Secure oraz wykorzystuje certyfikat bezpieczeństwa SSL - Thawte Technologies Inc.

§10

Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klientów. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części niniejszego regulaminu z obowiązującym prawem Zleceniobiorca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia regulaminu.

2. Aktualna wersja niniejszego regulaminu jest zamieszczona pod adresem www.telepapuga.pl.

3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Jednakże w przypadku zmiany regulaminu po zawarciu umowy z Klientem, Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy nabyciu Usługi, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Zleceniobiorcę o wyborze aktualnego regulaminu, jako obowiązującego. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności:

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny,

- ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,

- ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 24 października 2015 roku i obowiązuje aż do odwołania.

 

 

 

Regulamin świadczenia usług „PORADY PRIORYTETOWE”

Regulamin świadczenia usług „Porady Priorytetowe”


Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich TELEPAPUGA Sp. z o. o. z siedzibą w Tczewie, przy ul. Słowackiego numer 5/3 B, 83-110 Tczew, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000577159, NIP: 5932600557, kapitał zakładowy 5 000 zł, świadczyła będzie usługi polegające na udzielaniu telefonicznych porad priorytetowych.

§ 1
Definicje


Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają następujące znaczenie:

1. Klient - osoba, która nabyła w drodze zakupu internetowego poprzez stronę internetową www.telepapuga.pl lub w drodze zakupu Karty przedpłaconej prawo do porady priorytetowej, na dowód czego dysponuje unikalnym, jednorazowym kodem PIN.

2. Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Zleceniobiorcy nabycia usługi - porady priorytetowej w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Zleceniobiorca - TELEPAPUGA Sp. z o. o. z siedzibą w Tczewie, na której zlecenie porad priorytetowych udzielać będą prawnicy.

4. Dane kontaktowe Zleceniobiorcy TELEPAPUGA Sp. z o. o. z siedzibą w Tczewie, przy ul. Słowackiego numer 5/3 B, 83-110 Tczew, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000577159, NIP: 5932600557, kapitał zakładowy 5 000 zł, REGON: 362556547, telefon: 58 777 5 777, e-mail: biuro@telepapuga.pl.

5. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

6. Usługa - udzielenie klientowi telefonicznej porady priorytetowej przez prawnika.

7. Porada priorytetowa - konsultacja prawna udzielana telefonicznie przez prawnika, działającego w ramach umowy ze Zleceniobiorcą, na podstawie stanu faktycznego opisanego telefonicznie przez Klienta, której czas trwania łącznie z przedstawieniem stanu faktycznego przez Klienta i opracowaniem zagadnienia prawnego przez prawnika nie będzie przekraczał 30 minut i która udzielona zostanie Klientowi nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia przyjęcia zgłoszenia od Klienta; przy czym przedmiotem takiej porady będą kwestie z następującego zakresu:

a) prawo cywilne i rodzinne - porady w sprawach:
- o zapłatę,
- gwarancji i rękojmi,
- o zasiedzenie,
- służebności, hipotek i zastawów,
- czynszowych,
- mieszkaniowych,
- deweloperskich,
- eksmisyjnych,
- pożyczkowych i kredytowych,
- konsumenckich,
- upadłościowych,
- spadkowych, w tym o zachowek i o dział spadku,
- o zniesienie współwłasności,
- rodzinnych, w tym o kontakty i wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem,
- rozwodowych i o separację,
- alimentacyjnych,
- notarialnych.

b) prawo pracy - porady w sprawach:
- o zawarcie stosunku pracy,
- o rozwiązanie stosunku pracy,
- roszczeń względem pracodawcy,
- roszczeń względem pracownika,

c) prawo karne i prawo wykroczeń:
- porady dla podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w zakresie przysługujących im praw i ciążących na nich obowiązków,
- porady dla oskarżonych o popełnienie przestępstwa lub obwinionych o popełnienie wykroczenia w zakresie przysługujących im praw i ciążących na nich obowiązków,
- porady dla pokrzywdzonych przestępstwem lub wykroczeniem,
- porady związane z dozorem elektronicznym,

d) sprawy odszkodowawcze - porady w sprawach:
- zakresu likwidacji szkód,
- odszkodowań komunikacyjnych,
- odszkodowań majątkowych,
- odszkodowań osobowych, w tym z tytułu błędów w sztuce medycznej,
- zadośćuczynień pieniężnych za krzywdę doznaną w związku z czynem niedozwolonym,

e) porady prawne w sprawach administracyjnych – porady w sprawach:
- prawa budowlanego,
- planowania i zagospodarowania przestrzennego,
- spraw meldunkowych,
- gospodarki nieruchomościami.

W zakres udzielanych porad nie wchodzą: porady z zakresu prawa podatkoweg`o, prawa międzynarodowego, przepisów prawa europejskiego, ubezpieczeń społecznych oraz prawa gospodarczego.

8. Wynagrodzenie: wyrażone w złotych polskich i uwzględniające podatek VAT wynagrodzenie za udzielenie porady priorytetowej w wysokości wynoszącej 90 zł (dziewięćdziesiąt złotych), wskazanej Klientowi:
- na stronie internetowej www.telepapuga.pl, lub
- na Karcie przedpłaconej, lub
- telefonicznie przez udzielającego mu porady prawnika.

9. Dni robocze - dni kalendarzowe od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

10. Kod PIN - niepowtarzalny ciąg sześciu znaków, służący do telefonicznej identyfikacji uprawnień Klienta do skorzystania z porady priorytetowej w określonej jednostce czasu, możliwy do wykorzystania jedynie raz we wskazanym w niniejszym regulaminie okresie czasu.

11. Karta przedpłacona: specjalna karta, zawierająca nadrukowany, unikalny jednorazowy kod PIN, którego odczytanie będzie możliwe po usunięciu zabezpieczenia przez zdrapanie wierzchniej warstwy w polu umieszczonym na tej karcie.

12. System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

13. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrze pozostające poza kontrolą Zleceniobiorcy, którego Zleceniobiorca nie mógł przewidzieć ani mu zapobiec, a którego wystąpienie uniemożliwia lub utrudnia Zleceniobiorcy wykonanie jego zobowiązań umownych. Działanie Siły wyższej uchyla odpowiedzialność Zleceniobiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

14. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.

15. Informacja handlowa - każda informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Zleceniobiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się ze Zleceniobiorcą za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez Zleceniobiorcę.

16. Cookies - pliki zawierające dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w pamięci urządzeń za pośrednictwem których Klient korzysta ze strony internetowej www.telepapuga.pl oraz jej podstron.

§ 2
Informacje ogólne


1. Usługi polegające na udzielaniu klientom telefonicznych porad priorytetowych świadczone będą przez prawników, z którymi Zleceniobiorcę łączą umowy zlecenia.
2. Wybór osoby udzielającej klientowi porady priorytetowej należy do Zleceniobiorcy i uzależniony jest od dyspozycyjności współpracujących ze Zleceniobiorcą prawników.
3. Osoba, która w imieniu Zleceniobiorcy udziela klientowi konkretnej porady priorytetowej na wstępie rozmowy telefonicznej z Klientem poda mu swoje imię i nazwisko, tytuł zawodowy oraz wskaże numer wpisu do rejestru prowadzonego przez właściwy samorząd zawodowy.
4. Usługi świadczone będą z należytą starannością, przy wykorzystaniu najlepszej wiedzy i umiejętności zawodowych udzielających porad powszechnych prawników.
5. Współpracujących ze Zleceniobiorcą prawników obowiązują odpowiednio:
- Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) przyjęty uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej nr 2/XVIII/98 z dnia 10 października 1998 roku
z późniejszymi zmianami zamieszczony na stronie internetowej:

http://www.nra.pl/dokumenty.php

- Kodeks Etyki Radcy Prawnego przyjęty uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku, zamieszczony na stronie internetowej:

http://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego
Zleceniobiorca nie jest stroną Kodeksu dobrych praktyk.

6. Świadczenie usług odbywało się będzie przy wykorzystaniu Systemu stosownie do wymagań ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Umowy zawierane przez Zleceniobiorcę z Klientami podlegają polskiemu prawu i podlegają wykonaniu na terytorium Polski
8. Wszystkie utwory graficzne zamieszczone na stronie internetowej www.telepapuga.pl oraz na jej podstronach, w szczególności znaki towarowe oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie zamieszczonych na stronach internetowych opisów, zdjęć, logo, znaków towarowych lub innych przejawów działalności twórczej może nastąpić wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Zleceniobiorcy w określonym przez niego zakresie.
9. Zleceniobiorca nie może przekazywać Klientom treści o charakterze bezprawnym oraz niezamówionej przez Klientów Informacji handlowej. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Zleceniobiorcy Informacji handlowej jeśli na stronie internetowej www.telepapuga.pl użyje przycisku oznaczonego jako "Zezwalam na przesyłanie mi Informacji Handlowej". Zgoda na otrzymywanie Informacji handlowej może być w każdym czasie wycofana oświadczeniem Klienta przesłanym na piśmie na adres korespondencyjny Zleceniobiorcy lub na adres e-mail Zleceniobiorcy: biuro@telepapuga.pl.

§ 3
Zawarcie umowy


1. Pomiędzy Klientem oraz Zleceniobiorcą dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem jest udzielenie Klientowi porady priorytetowej. Zawarcie umowy następują z chwilą zapłaty przez Klienta wynagrodzenia za Usługę w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:

a) drogą elektroniczną poprzez stronę www.telepapuga.pl, zawierającą informacje o wysokości Wynagrodzenia oraz o konieczności jego uiszczenia przed skorzystaniem z Usługi i przy użyciu systemu płatności internetowych Przelewy24, w wyniku czego, po dokonaniu płatności wygenerowany zostanie unikalny jednorazowy kod PIN, który zostanie przesłany elektronicznie na podany przez Klienta adres e-mail,
lub
b) poprzez nabycie Karty przedpłaconej na stronie www.telepapuga.pl na której podane są informacje o wysokości Wynagrodzenia oraz o konieczności jego uiszczenia przed skorzystaniem z Usługi i przy użyciu systemu płatności internetowych Przelewy24, która to Karta przedpłacona, po dokonaniu płatności Wynagrodzenia, powiększonego o koszty przesyłki pobraniowej w wysokości wskazanej w §5 ust. 2 lit. a), zostanie Klientowi przesłana przesyłką pocztową na podany przez niego adres,
lub
c) poprzez nabycie Karty przedpłaconej na stronie www.telepapuga.pl zawierającej informacje o wysokości Wynagrodzenia oraz o konieczności uiszczenia tego Wynagrodzenia przed skorzystaniem z Usługi, po dokonaniu wyboru opcji płatności "za pobraniem", która to Karta przedpłacona zostanie Klientowi przesłana przesyłką pocztową na podany przez niego adres, za pobraniem przez doręczyciela kwoty Wynagrodzenia, powiększonej o koszty przesyłki pobraniowej w wysokości wskazanej w §5 ust. 2 lit. b),
lub
d) poprzez nabycie Karty przedpłaconej, za pośrednictwem infolinii o numerze 58 777 6 717, która to Karta przedpłacona zostanie Klientowi przesłana przesyłką pocztową na podany przez niego adres, za pobraniem przez doręczyciela kwoty Wynagrodzenia, powiększonej o koszty przesyłki pobraniowej w wysokości wskazanej w §5 ust. 2 lit. b),
lub
e) poprzez nabycie Karty przedpłaconej za Wynagrodzeniem w jednym z punktów dystrybucji.

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość jednostronnego wstrzymania sposobów zawarcia niniejszej Umowy wskazanych wyżej w pkt. c), d), e).

2. Dokonanie przez Klienta zapłaty Wynagrodzenia w sposób wskazany w ust. 1 lit. a) powyżej możliwe będzie po spełnieniu przez Klienta łącznie wszystkich następujących warunków:
- po zapoznaniu się przez Klienta z niniejszym regulaminem zamieszczonym na stronie www.telepapuga.pl oraz
- po zaakceptowaniu przez Klienta warunków niniejszego regulaminu i obowiązku zapłaty za Usługę przy użyciu przycisków oznaczonych jako "Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem usługi, którą zamawiam i akceptuję jego treść" oraz "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, oraz
- po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli w zakresie otrzymania faktury VAT za opłaconą Usługę drogą elektroniczną poprzez użycie przycisku oznaczonego jako "Proszę o wystawienie faktury VAT i przesłanie jej na wskazany adres e-mail", oraz
- po podaniu przez Klienta adresu e-mail, na który przesłany ma zostać kod PIN umożliwiający Klientowi skorzystanie z porady priorytetowej oraz danych adresowych Klienta takich, jak imię, nazwisko, nazwa ulicy, numer budynku oraz lokalu, kod pocztowy oraz miejscowość - celem przesłania mu drogą elektroniczną faktury VAT, oraz
- po wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie poprzez użycie przycisku na stronie www.telepapuga.pl „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie”.
3. Dokonanie przez Klienta zapłaty Wynagrodzenia w sposób wskazany w ust. 1 lit. b) i c) powyżej możliwe będzie po spełnieniu przez Klienta łącznie wszystkich następujących warunków:
- po zapoznaniu się przez Klienta z niniejszym regulaminem zamieszczonym na stronie www.telepapuga.pl oraz
- po zaakceptowaniu przez Klienta warunków niniejszego regulaminu i obowiązku zapłaty za Usługę przy użyciu przycisków oznaczonych jako "Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem usługi, którą zamawiam i akceptuję jego treść" oraz "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,
- po wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie poprzez użycie przycisku na stronie www.telepapuga.pl „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie”.
4. Po uiszczeniu przez Klienta Wynagrodzenia Klient otrzyma kod PIN pozwalający mu na skorzystanie z Usługi. Kod PIN Klient otrzyma w następujący sposób:
a) drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail - w przypadku nabycia Usługi za pośrednictwem strony internetowej www.telepapuga.pl i dokonania przez Klienta wyboru elektronicznej drogi przesłania kodu PIN,
lub
b) usuwając zabezpieczone pole (zdrapując wierzchnią warstwę) na Karcie przedpłaconej, pod którą umieszczony będzie kod PIN - w przypadku nabycia przez Klienta Karty przedpłaconej.
5. Przekazany Klientowi kod PIN zachowuje ważność tylko przez określony okres czasu (okres ważności kod PIN), w którym Klient jest uprawniony do żądania wykonania Usługi:
a) w przypadku nabycia Usługi drogą elektroniczną - przez okres 6 miesięcy od wygenerowania kodu PIN i przesłania go na adres e-mail Klienta,
b) w przypadku nabycia Usługi poprzez zakup Karty przedpłaconej - przez czas wskazany na karcie, nie krócej niż przez okres 6 miesięcy od dnia jej nabycia.
6. Klient ma możliwość nabycia Usługi drogą elektroniczną, w sposób wskazany w ust. 1 lit. a), b), c) powyżej w każdym czasie, przez 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 poniżej i § 4 ust. 6 niniejszego regulaminu.
7. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń Systemu służącego nabywaniu przez Klientów Usług drogą elektroniczną, mogących powodować okresowe utrudnienia lub wręcz uniemożliwiać Klientom nabycie Usług drogą elektroniczną. W przypadkach zagrażających bezpieczeństwu lub stabilności Systemu, Zleceniobiorca jest uprawniony do czasowego ograniczenia lub wstrzymania możliwości nabywania Usług drogą elektroniczną do czasu przeprowadzenia prac przywracających bezpieczeństwo i stabilność Systemu. Dochodzenie od Zleceniobiorcy jakichkolwiek roszczeń związanych z ograniczeniem lub wyłączeniem możliwości nabycia Usługi drogą elektroniczna jest wykluczone.


§ 4
Wykonanie umowy


1. Uzyskanie przez Klienta porady priorytetowej wymaga nawiązania przez Klienta, w okresie ważności kodu PIN, połączenia telefonicznego z numerem infolinii:
- (58) 777 5 777
2. Po połączeniu się z konsultantem Klient winien podać kod PIN pozwalający Zleceniobiorcy na identyfikację uprawnienia Klienta do skorzystania z Usługi, a następnie zgodnie ze wskazówkami konsultanta podać mu również treść zapytania i ewentualnie krótki opis stanu faktycznego. Po zweryfikowaniu uprawnień Klienta do uzyskania porady priorytetowej oraz ustaleniu jej zakresu konsultant przełączy Klienta do dyspozycyjnego prawnika, który po podaniu Klientowi swoich danych wskazanych w § 2 ust. 3 niniejszego regulaminu i po wysłuchaniu Klienta udzieli mu telefonicznej porady priorytetowej. W przypadku niemożności natychmiastowego udzielenia Klientowi porady priorytetowej np. z powodu niedostępności prawnika w momencie nawiązania przez Klienta połączenia z infolinią lub z uwagi na konieczność sprawdzenia niezbędnych dla oceny danego stanu faktycznego przepisów prawnych, wówczas w celu udzielenia Klientowi porady priorytetowej współpracujący ze Zleceniobiorcą prawnik oddzwoni do Klienta - w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy, o godzinie ustalonej uprzednio przez Klienta z obsługującym infolinię konsultantem lub prawnikiem  (+/- 30 minut) - na podany przez Klienta polski numer stacjonarny lub polski numer komórkowy, z wyłączeniem numerów wszelkich infolinii i linii płatnych.
3. W przypadku, gdy zakres zgłoszonego przez Klienta zapytania wymagał będzie nakładu czasu pracy prawnika, przekraczający opłacony przez Klienta czas pracy (30 minut) - wówczas prawnik poinformuje o tym niezwłocznie Klienta podając mu szacunkowy, niezbędny do należytego wykonania Usługi czas pracy. Klient po uzyskaniu tej informacji może odstąpić od umowy w sposób wskazany w § 7 niniejszego regulaminu lub dopłacić niezbędne wynagrodzenie i skorzystać z porady priorytetowej.
4. Umowę uznaje się za wykonaną z chwilą udzielenia Klientowi porady priorytetowej trwającej łącznie z przedstawieniem przez Klienta stanu faktycznego i opracowaniem przez prawnika zagadnienia prawnego 30 minut lub z chwilą dwukrotnej bezskutecznej próby połączenia się z Klientem, w przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Umowę uznaje się za wykonaną także z chwilą upływu okresu ważności kodu PIN, jeśli Klient nie skorzystał z Usługi w okresie ważności tego kodu.
5. Klient do czasu wykorzystania kodu PIN otrzymanego w związku z zawartą umową zobowiązany jest zachować go w tajemnicy. Zleceniobiorca nie ma innej możliwości zweryfikowania uprawnień do uzyskania porady priorytetowej przez osobę telefonującą na numer jego infolinii, aniżeli poprzez podanie przez nią kodu PIN, wobec czego w przypadku posłużenia się przez osobę trzecią kodem PIN wydanym Klientowi, Klient nie będzie mógł już skorzystać z Usługi przy wykorzystaniu tego samego kodu PIN.
6. Porady priorytetowej udzielane będą Klientom w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 17.00.
7. Zleceniobiorca nie będzie pobierał od Klienta żadnych opłat za komunikowanie się z Klientem przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość, w szczególności za połączenie nawiązane w celu udzielenia porady priorytetowej, o której mowa w ust. 2 powyżej. Klient ponosi tylko te koszty komunikacji, które wynikają z zawartych przez niego umów o świadczenie usług umożliwiających Klientowi porozumiewanie na odległość (koszt połączeń telefonicznych i internetowych).
8. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż wszystkie rozmowy z jego udziałem mogą być nagrywane, przy czym nagrania rozmów chronione są w sposób właściwy dla zachowania tajemnicy adwokackiej i/lub tajemnicy radcowskiej. Nagranie może być użyte tylko na zasadach przewidzianych prawnie dla udzielania informacji objętych taką tajemnicą oraz dla potrzeb reklamacyjnych.
9. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Usługi prawnik - na podstawie relacji Klienta - dojdzie do przekonania, iż interes Klienta pozostaje w sprzeczności z interesem osoby trzeciej na rzecz której Zleceniobiorca lub prawnik świadczy usługi prawne wówczas poinformuje o tym Klienta, który w takim przypadku będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.


§ 5
Koszty wysyłki


1. Dostawa Kart przedpłaconych, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. b), c) i d) niniejszego regulaminu możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i następuje odpłatnie.
2. Zleceniobiorca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Kart przedpłaconych:
a) przesyłka listowa polecona ekonomiczna: koszt 8 zł (dotyczy zakupu Usługi w sposób wskazany w § 3 ust. 1 lit. b) regulaminu,
b) przesyłka pocztowa pobraniowa: koszt 20 zł (dotyczy zakupu Usługi w sposób wskazany w § 3 ust. 1 lit. c) i d) regulaminu).
3. Karty przedpłacone wysyłane będą na wskazany przez Klienta adres w terminie:
a) 2 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Zleceniobiorcy kwotą Wynagrodzenia za udzielenie porady powszedniej - w przypadku wskazanym w § 3 ust. 1 lit. a) i b) regulaminu,
b) 2 dni roboczych od dnia zakupu Usługi w sposób wskazany w § 3 ust. 1 lit. c) i d) regulaminu.


§ 6
Reklamacje


1. Warunkiem udzielenia Klientowi poprawnej porady priorytetowej jest przekazanie przez Klienta osobie udzielającej mu porady prawdziwych i wyczerpujących informacji odnoszących się do stanu faktycznego, którego dotyczy zapytanie Klienta. Jeśli Klientowi nie są znane wszystkie istotne fakty lub informacje, o które zapyta go udzielający porady priorytetowej prawnik wówczas Klient zobowiązany jest powiadomić o tym osobę udzielającą mu porady priorytetowej.
2. Porada priorytetowa udzielona konkretnemu Klientowi w konkretnych okolicznościach faktycznych sprawy odnosi się wyłącznie do sytuacji opisanej przez tego Klienta w rozmowie z prawnikiem, wobec czego Klient nie powinien odnosić jej do innych stanów faktycznych, albowiem z uwagi na częste zmiany przepisów prawa oraz różnice w przebiegu zdarzeń może to spowodować wyrządzenie Klientowi szkody, za którą Zleceniobiorca nie będzie ponosił odpowiedzialności.
3. W przypadku udzielenia Konsumentowi wadliwej porady priorytetowej Konsument uprawniony jest do pisemnego złożenia reklamacji Usługi w terminie 14 dni od udzielenia mu porady priorytetowej.
4. Reklamacja Usługi powinna zawierać:
a) informacje obligatoryjne: dane osoby wnoszącej reklamację (imię nazwisko i adres), termin wykonania zareklamowanej Usługi oraz wskazanie przyczyn reklamacji,
b) informacje dobrowolne: dane osoby udzielającej porady priorytetowej, numer rachunku bankowego Konsumenta, dokumenty i okoliczności potwierdzające wyrządzenie Konsumentowi szkody oraz jej wysokość.
5. Reklamacja może być wniesiona przez Konsumenta wyłącznie pisemnie na adres kontaktowy Zleceniobiorcy wskazany w § 1 ust. 4 niniejszego regulaminu. Termin wskazany w ust. 3 powyżej uznaje się za zachowany jeśli przed jego upływem Konsument wysłał do Zleceniobiorcy reklamację za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego.
6. Zleceniobiorca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie powiadomiony drogą mailową na wskazany przez niego adres e-mail lub pisemnie. Przyjmuje się, że Zleceniobiorca uznał reklamację Konsumenta za uzasadnioną jeśli przed upływem 14 dni od jej otrzymania nie przesłał Konsumentowi informacji o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji.
7. W razie uwzględnienia reklamacji Zleceniobiorca niezwłocznie, nie później, aniżeli w terminie 7 dni, zwróci Konsumentowi uiszczone przez niego Wynagrodzenie za udzielenie porady priorytetowej. Zwrot należności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi przelewem na rachunek bankowy Konsumenta wskazany w jego reklamacji lub przekazem pocztowym na adres Konsumenta.
8. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy wobec osób nie będących Konsumentami z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi ograniczona jest wyłącznie do równowartości Wynagrodzenia za udzielenie porady priorytetowej.

§ 7
Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł ze Zleceniobiorcą umowę w sposób wskazany w § 3 ust. 1 lit. a), b), c) lub d) niniejszego regulaminu ma prawo odstąpić od tej umowy - bez podania jakiejkolwiek przyczyny - w terminie 14 dni od zawarcia tej umowy z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
2. Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy jeśli skorzystał z Usługi przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej.
3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Konsument musi poinformować o swojej decyzji Zleceniobiorcę składając mu w tym przedmiocie jednoznaczne oświadczenie woli piśmie (podpisanym przez Konsumenta) przesłanym Zleceniobiorcy przesyłką pocztową lub kurierską na adres kontaktowy Zleceniobiorcy wskazany w § 1 ust. 4 niniejszego regulaminu.
4. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem wskazanego w ust. 1 terminu. Oświadczenie takie będzie skuteczne nawet jeśli dotrze do Zleceniobiorcy po upływie tego terminu.
5. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ale nie jest to obowiązkowe.
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowę uznaje się za niezawartą.
7. Zleceniobiorca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi uiszczone przez niego Wynagrodzenie za udzielenie porady priorytetowej przelewem na rachunek bankowy Konsumenta (o ile Konsument podał Zleceniobiorcy numer rachunku) lub przekazem pocztowym na adres Konsumenta.
8. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy otrzymany przez Konsumenta kod PIN traci ważność.
9. W przypadku zaistnienia pomiędzy Zleceniobiorcą a Konsumentem sporu dotyczącego wykonania Usługi Konsument przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego może skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązania takiego sporu, m. in. poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów w zakładce "ważne adresy". Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.


§ 8
Wymogi techniczne świadczenia usług


1. Nabycie przez Klienta Usługi za pośrednictwem strony internetowej www.telepapuga.pl wymaga posiadania przez Klienta komputera z dostępem do sieci Internet, na którym zainstalowana jest przynajmniej jedna z następujących przeglądarek internetowych w wersji minimum:
• Firefox 38
• Chrome 45,
• Internet Explorer 10.

Wykorzystywana przez Klienta przeglądarka internetowa musi być zgodna ze standardami HTML5 oraz obsługiwać CSS3 oraz JavaScript.

Komputer przy użyciu którego Klient łączy się ze stroną www.telepapuga.pl powinien spełniać następujące minimalne wymagania sprzętowo-systemowe:
• Procesor: 1GHz,
• Pamięć: 512MB RAM,
• OS: MS Windows 7 SP1
• Grafika: 1024x768, 24bit,
• Java: Oracle JRE 1.7-51.
Używanie innego sprzętu lub oprogramowania może uniemożliwić Klientowi nabycie Usługi w sposób wskazany w § 3 ust. 1 lit. a), b) i c) niniejszego regulaminu.
2. Zleceniobiorca oświadcza, iż korzysta z plików "cookies", które są przez niego zapisywane i przechowywane na urządzeniach wykorzystywanych przez Klienta do korzystania ze strony www.telepapuga.pl.
3. Zleceniobiorca gwarantuje Klientowi bezpieczeństwo plików "cookies", którymi posługuje się przy prowadzeniu swojej działalności. Używane przez Zleceniobiorcę pliki "cookies" nie zmieniają konfiguracji sprzętu Klienta, nie ingerują w integralność systemu operacyjnego oraz baz danych Klienta ani nie prowadzą do zainstalowania lub odinstalowania jakichkolwiek programów.
4. Zleceniobiorca wykorzystuje pliki "cookies" w następujących celach:
- konfiguracji strony www.telepapuga.pl i jej podstron,
- zbierania i analizowania danych dotyczących oglądalności (cele statystyczne),
- określenia profilu Klienta,
- świadczenia usług reklamowych.
5. W celu niezakłóconego korzystania z funkcjonalności strony www.telepapuga.pl Klient powinien zezwolić na wykorzystywanie przez Zleceniobiorcę plików "cookies". Brak zezwolenia może bowiem uniemożliwić lub utrudnić Klientowi nabycie Usługi drogą elektroniczną.
6. Zleceniobiorca oświadcza, iż Klient może w każdym czasie zmienić na swoich urządzeniach ustawienia dotyczące plików "cookies" (np. za pomocą ustawień przeglądarki internetowej) w taki sposób, aby blokować obsługę plików "cookies" lub informować Klienta o każdorazowym ich zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Klient może też w każdej chwili usunąć pliki "cookies" korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, którą wykorzystuje.
7. Więcej danych dotyczących wykorzystywanych przez Zleceniobiorcę plików "cookies" zawiera dokument "Polityka prywatności" zamieszczony na stronie www.telepapuga.pl/polityka prywatności.


§ 9
Ochrona danych osobowych


1. Zleceniobiorca oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych przekazywanych mu przez Klientów.
2. Zleceniobiorca, jako administrator danych osobowych zobowiązuje się przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zleceniobiorcę jego danych osobowych w celach wskazanych w ust. 4 poniżej, poprzez użycie przycisku na stronie www.telepapuga.pl „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie”.
4. Dane osobowe Klientów udostępnione przez nich Zleceniobiorcy za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej www.telepapuga.pl oraz przekazywane Zleceniobiorcy przez Klientów w trakcie rozmów telefonicznych nawiązywanych na numery infolinii wskazane w § 4 ust. 1 regulaminu, będą przetwarzane przez Zleceniobiorcę w celu realizacji zawartych z Klientami umów, rozpatrywania roszczeń Klientów, wystawiania i przesyłania faktur VAT lub paragonów, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Zleceniobiorcę działalności oraz w celach promocji Zleceniobiorcy i jego usług.
5. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku niektórych danych osobowych konieczne do zawarcia i realizacji umowy, wobec czego nabycie Usługi możliwe będzie dopiero po udostępnieniu przez Klienta Zleceniobiorcy takich danych, jak imię i nazwisko, adres zamieszkania Klienta, adres e-mail Klienta oraz numer telefonu. Podanie przez Klienta innych danych takich jak np. numer NIP czy numer rachunku bankowego (celem zwrotu uiszczonego wynagrodzenia za wykonanie Usługi w przypadku odstąpienia od umowy lub uwzględnienia reklamacji Klienta) jest dobrowolne. Nabycie przez Klienta Usługi w sposób wskazany w § 3 ust. 1 lit. e) niniejszego Regulaminu następuje anonimowo.
6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Klient ma możliwość decydowania w jakim zakresie Zleceniobiorca będzie mógł wykorzystywać jego dane osobowe. W razie wykazania przez Klienta, którego dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, Zleceniobiorca bez zbędnej zwłoki dokona uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.
7. Na żądanie Klienta Zleceniobiorca czasowo wstrzyma lub zaprzestanie na stałe przetwarzania danych osobowych Klienta pozyskanych z naruszeniem przepisów prawa lub zbędnych do realizacji celów dla których dostały Zleceniobiorcy udostępnione. Zleceniobiorca nie usunie danych osobowych Klienta - nawet jeśli zgłosi on takie żądanie - jeśli zachowanie danych będzie niezbędne do wywiązania się z obowiązków ustawowych lub okaże się niezbędne do realizacji skierowanych do Zleceniobiorcy roszczeń.
8. W przypadkach wskazanych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przez Zleceniobiorcę przetwarzania danych osobowych. Klient ma również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wskazanych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 tej ustawy, gdy Zleceniobiorca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.
9. Klient ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych prowadzonych przez Zleceniobiorcę, zgodnie z przepisem art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Na żądanie Klienta Zleceniobiorca niezwłocznie udzieli Klientowi we wskazanej przez niego formie informacji, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, chyba, że zachodzą negatywne przesłanki udzielenia Klientowi informacji przewidziane w art. 34 tej ustawy. Klient może skorzystać z prawa do informacji, o którym mowa powyżej, nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
10. Zleceniobiorca zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zobowiązany jest do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
11. Zleceniobiorca, jako administrator danych osobowych Klientów prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania ww. danych oraz środki ich ochrony.
12. Do zbieranych przez Zleceniobiorcę danych osobowych dostęp mają jedynie upoważnieni do tego pracownicy Zleceniobiorcy lub upoważnieni kooperanci Zleceniobiorcy zajmujący się świadczeniem Usług, którzy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych oraz którym Zleceniobiorca udzielił stosownego upoważnienia.
13. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane przez Zleceniobiorcę podmiotom uprawnionym do tego na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organom administracji publicznej oraz organom wymiaru sprawiedliwości, a także współpracującym ze Zleceniobiorcą prawnikom, w celach wskazanych w ust. 4 powyżej.
14. Zleceniobiorca informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przy wykorzystaniu globalnej sieci Internet wiąże się z pewnymi zagrożeniami wśród których najpoważniejszym jest ryzyko zainstalowania na sprzęcie Klienta złośliwego oprogramowania tj. tzw. koni trojańskich, wirusów oraz robaków. Konie trojańskie, wirusy i robaki to programy komputerowe zawierające ukryte procedury, umożliwiające ich autorowi komunikację a niekiedy również przejęcie kontroli nad zainfekowanymi takim oprogramowaniem urządzeniami. Programy tego typu przedostają się do urządzeń Klientów w różnoraki sposób, mogą być podpięte pod wiersz poleceń administratora Systemu, czasami są przesyłane pocztą w formie skryptów, wygaszaczy ekranu lub udostępniane do pobrania przez Internet pod wprowadzającymi Klienta w błąd nazwami popularnych programów. Uruchomienie załącznika zawierającego złośliwe oprogramowanie powoduje infekcję systemu. Wśród ewentualnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną wymienić można również "phishing" polegający na wysyłaniu drogą mailową - rzekomo w imieniu banków i innych instytucji publicznych - próśb o podanie prywatnych danych Klientów umożliwiających osobie podszywającej się za ww. podmioty przywłaszczenie sobie środków pieniężnych lub praw dotkniętej tym procederem osoby. Prośby o przekazania danych zazwyczaj przychodzą pocztą elektroniczną z linkiem do fałszywej strony banku lub innej instytucji. Niepożądanym skutkiem korzystania z Internetu może być również otrzymywanie SPAM-u tj. masowych, niezamawianych wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną. Zleceniobiorca stale podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji Klientów z Systemem, nie może jednak zagwarantować Klientom całkowitego wyeliminowania ryzyka ingerencji osób trzecich.
15. Zleceniobiorca zapobiega pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych udostępnionych mu drogą elektroniczną przez Klientów poprzez:
- korzystania z oprogramowania antywirusowego,
- zabezpieczenie bazy danych zawierającej dane osobowe Klientów hasłem, do którego dostęp mają wyłącznie upoważnione do tego przez Zleceniobiorcę osoby przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych,
- kontrolę przepływu informacji pomiędzy Systemem a siecią publiczną oraz kontrolę działań inicjowanych z sieci publicznej.
Zleceniobiorca informuje, iż pośredniczący w płatnościach system płatności internetowych "Przelewy24" spełnia wymagania standardów PCI Complient, McAffe Secure oraz wykorzystuje certyfikat bezpieczeństwa SSL - Thawte Technologies Inc.

§ 10
Postanowienia końcowe


1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klientów. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części niniejszego regulaminu z obowiązującym prawem Zleceniobiorca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia regulaminu.
2. Aktualna wersja niniejszego regulaminu jest zamieszczona pod adresem www.telepapuga.pl.
3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Jednakże w przypadku zmiany regulaminu po zawarciu umowy z Klientem, Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy nabyciu Usługi, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Zleceniobiorcę o wyborze aktualnego regulaminu, jako obowiązującego.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności:
• ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny,
• ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,
• ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 24 października 2015 roku i obowiązuje aż do odwołania.

 

 

Regulamin świadczenia usług „PORADY BIZNESOWE”

Regulamin świadczenia usług „Porady Biznesowe”


Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich TELEPAPUGA Spółka z o. o. z siedzibą w Tczewie, przy ul. Słowackiego numer 5/3 B, 83-110 Tczew, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000577159, NIP: 5932600557, kapitał zakładowy 5 000 zł, świadczyła będzie usługi polegające na udzielaniu telefonicznych porad biznesowych.

§ 1
Definicje


Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają następujące znaczenie:

1. Klient - osoba, która nabyła w drodze zakupu internetowego poprzez stronę internetową www.telepapuga.pl lub w drodze zakupu Karty przedpłaconej prawo do porad prawnych w ramach pakietu „Porady biznesowe”, na dowód czego dysponuje unikalnym, jednorazowym kodem PIN.

2. Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Zleceniobiorcy nabycia usługi - porady biznesowej w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Zleceniobiorca - TELEPAPUGA Spółka z o. o. z siedzibą w Tczewie, na której zlecenie porad biznesowych udzielać będą prawnicy.

4. Dane kontaktowe Zleceniobiorcy – TELEPAPUGA Spółka z o. o. z siedzibą w Tczewie, przy ul. Słowackiego numer 5/3 B, 83-110 Tczew, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział KRS pod numerem 0000577159, NIP: 5932600557, kapitał zakładowy 5 000 zł, REGON: 362556547, telefon: 58 777 5 777, e-mail: biuro@telepapuga.pl.

5. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

6. Usługa - udzielenie Klientowi telefonicznej porady biznesowej przez prawnika.

7. Porada biznesowa - konsultacja prawna udzielana telefonicznie przez prawnika, działającego w ramach umowy ze Zleceniobiorcą, na podstawie stanu faktycznego opisanego telefonicznie przez Klienta, której czas trwania łącznie z przedstawieniem stanu faktycznego przez Klienta i opracowaniem zagadnienia prawnego przez prawnika nie będzie przekraczał 100 minut, przy czym Klient przysługujący mu pakiet 100 minut może wykorzystać na uzyskanie maksymalnie pięciu porad prawnych, z których każda udzielona zostanie Klientowi nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia Klienta. Przedmiotem porady biznesowej będą kwestie z następującego zakresu:

a) prawo cywilne - porady w sprawach:
- o zapłatę,
- gwarancji i rękojmi,
- o zasiedzenie,
- służebności, hipotek i zastawów,
- czynszowych,
- mieszkaniowych,
- deweloperskich,
- eksmisyjnych,
- pożyczkowych i kredytowych,
- konsumenckich,
- upadłościowych,
- spadkowych, w tym o zachowek i o dział spadku,
- o zniesienie współwłasności,
- notarialnych.

b) prawo pracy - porady w sprawach:
- o zawarcie stosunku pracy,
- o rozwiązanie stosunku pracy,
- roszczeń względem pracodawcy,
- roszczeń względem pracownika,

c) sprawy odszkodowawcze - porady w sprawach:
- zakresu likwidacji szkód,
- odszkodowań komunikacyjnych,
- odszkodowań majątkowych,
- odszkodowań osobowych, w tym z tytułu błędów w sztuce medycznej,
- zadośćuczynień pieniężnych za krzywdę doznaną w związku z czynem niedozwolonym,

d) porady prawne w sprawach administracyjnych – porady w sprawach:
- prawa budowlanego,
- planowania i zagospodarowania przestrzennego,
- spraw meldunkowych,
- gospodarki nieruchomościami,

e) prawo gospodarcze – porady w sprawach:
- windykacji roszczeń,
- Krajowego Rejestru Sądowego,
- Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
- spółek cywilnych oraz spółek osobowych i kapitałowych,
- odpowiedzialności wspólników spółek osobowych oraz członków organów spółek kapitałowych,
- przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- upadłościowych,
- kontraktowych (skutków prawnych różnego typu umów oraz odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych),
- kar umownych,
- umownych klauzul niedozwolonych,
- czynów nieuczciwej konkurencji,
- autorskich praw majątkowych i osobistych.

W zakres udzielanych porad biznesowych nie wchodzą: porady z zakresu prawa podatkowego, prawa międzynarodowego, przepisów prawa europejskiego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa karnego oraz prawa rodzinnego.

8. Wynagrodzenie: wyrażone w złotych polskich i uwzględniające podatek VAT wynagrodzenie za udzielenie porady prawnej lub porad prawnych wchodzących w zakres pakietu „Porady biznesowe” w wysokości wynoszącej 240 zł (dwieście czterdzieści złotych), wskazanej Klientowi:
- na stronie internetowej www.telepapuga.pl, lub
- na Karcie przedpłaconej, lub
- telefonicznie przez udzielającego mu porady prawnika.

9. Dni robocze - dni kalendarzowe od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

10. Kod PIN - niepowtarzalny ciąg sześciu znaków, służący do telefonicznej identyfikacji uprawnień Klienta do skorzystania z porady biznesowej, możliwy do wykorzystania nie więcej niż pięć razy we wskazanym w niniejszym regulaminie okresie czasu.

11. Karta przedpłacona: specjalna karta, zawierająca nadrukowany, unikalny jednorazowy kod PIN, którego odczytanie będzie możliwe po usunięciu zabezpieczenia przez zdrapanie wierzchniej warstwy w polu umieszczonym na tej karcie.

12. System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

13. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrze pozostające poza kontrolą Zleceniobiorcy, którego Zleceniobiorca nie mógł przewidzieć ani mu zapobiec, a którego wystąpienie uniemożliwia lub utrudnia Zleceniobiorcy wykonanie jego zobowiązań umownych. Działanie Siły wyższej uchyla odpowiedzialność Zleceniobiorcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

14. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.

15. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Zleceniobiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się ze Zleceniobiorcą za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez Zleceniobiorcę.

16. Cookies - pliki zawierające dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane w pamięci urządzeń za pośrednictwem których Klient korzysta ze strony internetowej www.telepapuga.pl oraz jej podstron.


§ 2
Informacje ogólne


1. Usługi polegające na udzielaniu Klientom telefonicznych porad biznesowych świadczone będą przez prawników, z którymi Zleceniobiorcę łączą umowy zlecenia.
2. Wybór osoby udzielającej Klientowi porady biznesowej należy do Zleceniobiorcy i uzależniony jest od dyspozycyjności współpracujących ze Zleceniobiorcą prawników.
3. Osoba, która w imieniu Zleceniobiorcy udziela Klientowi konkretnej porady biznesowej na wstępie rozmowy telefonicznej z Klientem poda mu swoje imię i nazwisko, tytuł zawodowy oraz wskaże numer wpisu do rejestru prowadzonego przez właściwy samorząd zawodowy.
4. Usługi świadczone będą z należytą starannością, przy wykorzystaniu najlepszej wiedzy i umiejętności zawodowych udzielających porad biznesowych prawników.
5. Współpracujących ze Zleceniobiorcą prawników obowiązują odpowiednio:

- Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) przyjęty uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej nr 2/XVIII/98 z dnia 10 października 1998 roku
z późniejszymi zmianami zamieszczony na stronie internetowej:

http://www.nra.pl/dokumenty.php

- Kodeks Etyki Radcy Prawnego przyjęty uchwałą nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 roku, zamieszczony na stronie internetowej:

http://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego
Zleceniobiorca nie jest stroną Kodeksu dobrych praktyk.

6. Świadczenie usług odbywało się będzie przy wykorzystaniu Systemu stosownie do wymagań ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Umowy zawierane przez Zleceniobiorcę z Klientami podlegają polskiemu prawu i podlegają wykonaniu na terytorium Polski.
8. Wszystkie utwory graficzne zamieszczone na stronie internetowej www.telepapuga.pl oraz na jej podstronach, w szczególności znaki towarowe oraz zdjęcia podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie zamieszczonych na stronach internetowych opisów, zdjęć, logo, znaków towarowych lub innych przejawów działalności twórczej może nastąpić wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą Zleceniobiorcy w określonym przez niego zakresie.
9. Zleceniobiorca nie może przekazywać Klientom treści o charakterze bezprawnym oraz niezamówionej przez Klientów Informacji handlowej. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Zleceniobiorcy Informacji handlowej jeśli na stronie internetowej www.telepapuga.pl użyje przycisku oznaczonego jako "Zezwalam na przesyłanie mi Informacji Handlowej". Zgoda na otrzymywanie Informacji handlowej może być w każdym czasie wycofana oświadczeniem Klienta przesłanym na piśmie na adres korespondencyjny Zleceniobiorcy lub na adres e-mail Zleceniobiorcy: biuro@telepapuga.pl.

 

§ 3
Zawarcie umowy


1. Pomiędzy Klientem oraz Zleceniobiorcą dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem jest udzielenie Klientowi porady biznesowej. Zawarcie umowy następują z chwilą zapłaty przez Klienta Wynagrodzenia za Usługę w jeden ze wskazanych poniżej sposobów:

a) drogą elektroniczną poprzez stronę www.telepapuga.pl na której podane są informacje o wysokości Wynagrodzenia oraz o konieczności jego uiszczenia przed skorzystaniem z Usługi i przy użyciu systemu płatności internetowych Przelewy24, w wyniku czego, po dokonaniu płatności wygenerowany zostanie unikalny jednorazowy kod PIN, który zostanie przesłany elektronicznie na podany przez Klienta adres e-mail,
lub
b) poprzez nabycie Karty przedpłaconej na stronie www.telepapuga.pl na której podane są informacje o wysokości Wynagrodzenia oraz o konieczności jego uiszczenia przed skorzystaniem z Usługi i przy użyciu systemu płatności internetowych Przelewy24, która to Karta przedpłacona, po dokonaniu płatności Wynagrodzenia powiększonego o koszty przesyłki pobraniowej wwysokości wskazanej w §5 ust. 2 lit. a), zostanie Klientowi przesłana przesyłką pocztową na podany przez niego adres,
lub
c) poprzez nabycie Karty przedpłaconej na stronie www.telepapuga.pl zawierającej informacje o wysokości Wynagrodzenia oraz o konieczności uiszczenia tego Wynagrodzenia przed skorzystaniem z Usługi, po dokonaniu wyboru opcji płatności "za pobraniem", która to Karta przedpłacona zostanie Klientowi przesłana przesyłką pocztową na podany przez niego adres, za pobraniem przez doręczyciela kwoty Wynagrodzenia, powiększonej o koszty przesyłki pobraniowej w wysokości wskazanej w §5 ust. 2 lit. b),
lub
d) poprzez nabycie Karty przedpłaconej, za pośrednictwem infolinii o numerze 58 777 6 717, która to Karta przedpłacona zostanie Klientowi przesłana przesyłką pocztową na podany przez niego adres, za pobraniem przez doręczyciela kwoty Wynagrodzenia, powiększonej o koszty przesyłki pobraniowej w wysokości wskazanej w §5 ust. 2 lit. b),
lub
e) poprzez nabycie Karty przedpłaconej za Wynagrodzeniem w jednym z punktów dystrybucji.

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość jednostronnego wstrzymania sposobów zawarcia niniejszej Umowy wskazanych wyżej w pkt. c), d), e).

2. Dokonanie przez Klienta zapłaty Wynagrodzenia w sposób wskazany w ust. 1 lit. a) powyżej możliwe będzie po spełnieniu przez Klienta łącznie wszystkich następujących warunków:
- po zapoznaniu się przez Klienta z niniejszym regulaminem zamieszczonym na stronie www.telepapuga.pl oraz
- po zaakceptowaniu przez Klienta warunków niniejszego regulaminu i obowiązku zapłaty za Usługę przy użyciu przycisków oznaczonych jako "Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem usługi, którą zamawiam i akceptuję jego treść" oraz "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, oraz
- po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli w zakresie otrzymania faktury VAT za opłaconą Usługę drogą elektroniczną poprzez użycie przycisku oznaczonego jako "Proszę o wystawienie faktury VAT i przesłanie jej na wskazany adres e-mail", oraz
- po podaniu przez Klienta adresu e-mail, na który przesłany ma zostać kod PIN umożliwiający Klientowi skorzystanie z porady biznesowej oraz danych adresowych Klienta takich, jak imię, nazwisko, nazwa ulicy, numer budynku oraz lokalu, kod pocztowy oraz miejscowość - celem przesłania mu drogą elektroniczną faktury VAT, oraz
- po wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie poprzez użycie przycisku na stronie www.telepapuga.pl „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie”.
3. Dokonanie przez Klienta zapłaty Wynagrodzenia w sposób wskazany w ust. 1 lit. b) i c) powyżej możliwe będzie po spełnieniu przez Klienta łącznie wszystkich następujących warunków:
- po zapoznaniu się przez Klienta z niniejszym regulaminem zamieszczonym na stronie www.telepapuga.pl oraz
- po zaakceptowaniu przez Klienta warunków niniejszego regulaminu i obowiązku zapłaty za Usługę przy użyciu przycisków oznaczonych jako "Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem usługi, którą zamawiam i akceptuję jego treść" oraz "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,
- po wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie poprzez użycie przycisku na stronie www.telepapuga.pl „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie”.
4. Po uiszczeniu przez Klienta Wynagrodzenia Klient otrzyma kod PIN pozwalający mu na skorzystanie z Usługi. Kod PIN Klient otrzyma w następujący sposób:
a) drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail - w przypadku nabycia Usługi za pośrednictwem strony internetowej www.telepapuga.pl i dokonania przez Klienta wyboru elektronicznej drogi przesłania kodu PIN,
lub
b) usuwając zabezpieczone pole (zdrapując wierzchnią warstwę) na Karcie przedpłaconej, pod którą umieszczony będzie kod PIN - w przypadku nabycia przez Klienta Karty przedpłaconej.
5. Przekazany Klientowi numer PIN zachowuje ważność tylko przez określony okres czasu (okres ważności kodu PIN), w którym Klient jest uprawniony do żądania wykonania Usługi:
a) w przypadku nabycia Usługi drogą elektroniczną - przez 12 miesięcy od wygenerowania kodu PIN i przesłania go na adres e-mail Klienta,
b) w przypadku nabycia Usługi poprzez zakup Karty przedpłaconej - przez czas wskazany na karcie, nie krócej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia jej nabycia.
6. Klient ma możliwość nabycia Usługi drogą elektroniczną, w sposób wskazany w ust. 1 lit. a), b), c) powyżej w każdym czasie, przez 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 poniżej i § 4 ust. 6 niniejszego regulaminu.
7. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń Systemu służącego nabywaniu przez Klientów Usług drogą elektroniczną, mogących powodować okresowe utrudnienia lub wręcz uniemożliwiać Klientom nabycie Usług drogą elektroniczną. W przypadkach zagrażających bezpieczeństwu lub stabilności Systemu, Zleceniobiorca jest uprawniony do czasowego ograniczenia lub wstrzymania możliwości nabywania Usług drogą elektroniczną do czasu przeprowadzenia prac przywracających bezpieczeństwo i stabilność Systemu. Dochodzenie od Zleceniobiorcy jakichkolwiek roszczeń związanych z ograniczeniem lub wyłączeniem możliwości nabycia Usługi drogą elektroniczna jest wykluczone.


§ 4
Wykonanie umowy


1. Uzyskanie przez Klienta porady biznesowej wymaga nawiązania przez Klienta, w okresie ważności kodu PIN, połączenia telefonicznego z numerem infolinii:
- (58) 777 5 777,
2. Po połączeniu się z konsultantem Klient winien podać kod PIN pozwalający Zleceniobiorcy na identyfikację uprawnienia Klienta do skorzystania z Usługi, a następnie zgodnie ze wskazówkami konsultanta podać mu również treść zapytania i ewentualnie krótki opis stanu faktycznego. Po zweryfikowaniu uprawnień Klienta do uzyskania porady biznesowej oraz po ustaleniu jej zakresu konsultant przełączy Klienta do dyspozycyjnego prawnika, który po podaniu Klientowi swoich danych wskazanych w § 2 ust. 3 niniejszego regulaminu i po wysłuchaniu Klienta udzieli mu telefonicznej porady biznesowej. W przypadku niemożności natychmiastowego udzielenia Klientowi porady biznesowej np. z powodu niedostępności prawnika w momencie nawiązania przez Klienta połączenia z infolinią lub z uwagi na konieczność sprawdzenia niezbędnych dla oceny danego stanu faktycznego przepisów prawnych, wówczas w celu udzielenia Klientowi porady biznesowej współpracujący ze Zleceniobiorcą prawnik oddzwoni do Klienta - w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze, o godzinie ustalonej uprzednio przez Klienta z obsługującym infolinię konsultantem lub prawnikiem (+/- 30 minut) - na podany przez Klienta polski numer stacjonarny lub polski numer komórkowy, z wyłączeniem numerów wszelkich infolinii i linii płatnych.
3. W przypadku, gdy zakres zgłoszonego przez Klienta zapytania wymagał będzie nakładu czasu pracy prawnika, przekraczający opłacony przez Klienta czas pracy (100 minut) - wówczas prawnik poinformuje o tym niezwłocznie Klienta podając mu szacunkowy, niezbędny do należytego wykonania Usługi czas pracy. Klient po uzyskaniu tej informacji może odstąpić od umowy w sposób wskazany w § 7 niniejszego regulaminu lub dopłacić niezbędne wynagrodzenie i skorzystać z porady biznesowej.
4. Umowę uznaje się za wykonaną z chwilą:
a) udzielenia Klientowi jednej porady biznesowej trwającej łącznie z przedstawieniem przez Klienta stanu faktycznego i opracowaniem przez prawnika zagadnienia prawnego 100 minut, lub
b) udzielenia Klientowi maksymalnie pięciu porad biznesowych, których łączny czas trwania wraz z przedstawieniem przez Klienta stanu faktycznego i opracowaniem przez prawnika zagadnienia prawnego wyniósł 100 minut, lub
c) z chwilą dwukrotnej bezskutecznej próby połączenia się z Klientem, w przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
Umowę uznaje się za wykonaną także z chwilą upływu okresu ważności kodu PIN, jeśli Klient nie skorzystał z Usługi w okresie ważności tego kodu.
5. Klient do czasu wykorzystania kodu PIN otrzymanego w związku z zawartą umową zobowiązany jest zachować go w tajemnicy. Zleceniobiorca nie ma innej możliwości zweryfikowania uprawnień do uzyskania porady biznesowej przez osobę telefonującą na numer jego infolinii, aniżeli poprzez podanie przez nią kodu PIN, wobec czego w przypadku posłużenia się przez osobę trzecią kodem PIN wydanym Klientowi, Klient nie będzie mógł już skorzystać z Usługi przy wykorzystaniu tego samego kodu PIN.
6. Porady biznesowe udzielane będą Klientom w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 17.00.
7. Zleceniobiorca nie będzie pobierał od Klienta żadnych opłat za komunikowanie się z Klientem przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość, w szczególności za połączenie nawiązane w celu udzielenia porady biznesowej, o której mowa w ust. 2 powyżej. Klient ponosi tylko te koszty komunikacji, które wynikają z zawartych przez niego umów o świadczenie usług umożliwiających Klientowi porozumiewanie na odległość (koszt połączeń telefonicznych i internetowych).
8. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż wszystkie rozmowy z jego udziałem mogą być nagrywane, przy czym nagrania rozmów chronione są w sposób właściwy dla zachowania tajemnicy adwokackiej i/lub tajemnicy radcowskiej. Nagranie może być użyte tylko na zasadach przewidzianych prawnie dla udzielania informacji objętych taką tajemnicą oraz dla potrzeb reklamacyjnych.
9. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Usługi prawnik - na podstawie relacji Klienta - dojdzie do przekonania, iż interes Klienta pozostaje w sprzeczności z interesem osoby trzeciej na rzecz której Zleceniobiorca lub prawnik świadczy usługi prawne wówczas poinformuje o tym Klienta, który w takim przypadku będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.


§ 5
Koszty wysyłki


1. Dostawa Kart przedpłaconych, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. b), c) i d) niniejszego regulaminu możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i następuje odpłatnie.
2. Zleceniobiorca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Kart przedpłaconych:
a) przesyłka listowa polecona ekonomiczna: koszt 8 zł (dotyczy zakupu Usługi w sposób wskazany w § 3 ust. 1 lit. b) regulaminu),
b) przesyłka pocztowa pobraniowa: koszt 20 zł (dotyczy zakupu Usługi w sposób wskazany w § 3 ust. 1 lit. c) i d) regulaminu).
3. Karty przedpłacone wysyłane będą na wskazany przez Klienta adres w terminie:
a) 2 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Zleceniobiorcy kwotą Wynagrodzenia za udzielenie porady powszedniej - w przypadku wskazanym w § 3 ust. 1 lit. b) regulaminu,
b) 2 dni roboczych od dnia zakupu Usługi w sposób wskazany w § 3 ust. 1 lit. c) i d) regulaminu.


§ 6
Reklamacje


1. Warunkiem udzielenia Klientowi poprawnej porady biznesowej jest przekazanie przez Klienta osobie udzielającej mu porady prawdziwych i wyczerpujących informacji odnoszących się do stanu faktycznego, którego dotyczy zapytanie Klienta. Jeśli Klientowi nie są znane wszystkie istotne fakty lub informacje, o które zapyta go prawnik wówczas Klient zobowiązany jest  powiadomić o tym osobę udzielającą mu porady biznesowej.
2. Porada biznesowa udzielona konkretnemu Klientowi w konkretnych okolicznościach faktycznych sprawy odnosi się wyłącznie do sytuacji opisanej przez tego Klienta w rozmowie z prawnikiem, wobec czego Klient nie powinien odnosić jej do innych stanów faktycznych, albowiem z uwagi na częste zmiany przepisów prawa oraz różnice w przebiegu zdarzeń może to spowodować wyrządzenie Klientowi szkody, za którą Zleceniobiorca nie będzie ponosił odpowiedzialności.
3. W przypadku udzielenia Klientowi wadliwej porady biznesowej Klient uprawniony jest do pisemnego złożenia reklamacji Usługi w terminie 14 dni od udzielenia mu porady biznesowej.
4. Reklamacja Usługi powinna zawierać:
a) informacje obligatoryjne: dane osoby wnoszącej reklamację (imię nazwisko i adres), termin wykonania zareklamowanej Usługi oraz wskazanie przyczyn reklamacji,
b) informacje dobrowolne: dane osoby udzielającej porady biznesowej, numer rachunku bankowego Klienta, dokumenty i okoliczności potwierdzające wyrządzenie Klientowi szkody oraz jej wysokość.
5. Reklamacja może być wniesiona przez Klienta wyłącznie pisemnie na adres kontaktowy Zleceniobiorcy wskazany w § 1 ust. 4 niniejszego regulaminu. Termin wskazany w ust. 3 powyżej uznaje się za zachowany jeśli przed jego upływem Klient wysłał do Zleceniobiorcy reklamację za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego.
6. Zleceniobiorca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 14 dni od jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową na wskazany przez niego adres e-mail lub pisemnie. Przyjmuje się, że Zleceniobiorca uznał reklamację Klienta za uzasadnioną jeśli przed upływem 14 dni od jej otrzymania nie przesłał Klientowi informacji o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji.
7. W razie uwzględnienia reklamacji Zleceniobiorca niezwłocznie, nie później, aniżeli w terminie 7 dni, zwróci Klientowi uiszczone przez niego Wynagrodzenie za udzielenie porady biznesowej. Zwrot należności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi przelewem na rachunek bankowy Klienta wskazany w jego reklamacji lub przekazem pocztowym na adres Klienta.
8. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy wobec osób nie będących Konsumentami z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi ograniczona jest wyłącznie do równowartości Wynagrodzenia za udzielenie porady biznesowej.

§ 7
Odstąpienie od umowy


1. Klient będący Konsumentem, który zawarł ze Zleceniobiorcą umowę w sposób wskazany w § 3 ust. 1 lit. a), b), c) lub d) niniejszego regulaminu ma prawo odstąpić od tej umowy - bez podania jakiejkolwiek przyczyny - w terminie 14 dni od zawarcia tej umowy z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
2. Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy jeśli skorzystał z Usługi przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej.
3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Konsument musi poinformować o swojej decyzji Zleceniobiorcę składając mu w tym przedmiocie jednoznaczne oświadczenie woli na piśmie (podpisanym przez Konsumenta) przesłanym Zleceniobiorcy przesyłką pocztową lub kurierską na adres kontaktowy Zleceniobiorcy wskazany w § 1 ust. 4 niniejszego regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem wskazanego w ust. 1 terminu. Oświadczenie takie będzie skuteczne nawet jeśli dotrze do Zleceniobiorcy po upływie tego terminu.
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ale nie jest to obowiązkowe.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowę uznaje się za niezawartą.
6. Zleceniobiorca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi uiszczone przez niego Wynagrodzenie za udzielenie porady biznesowej przelewem na rachunek bankowy Konsumenta (o ile Konsument podał Zleceniobiorcy numer rachunku) lub przekazem pocztowym na adres Konsumenta.
7. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy otrzymany przez Konsumenta kod PIN traci ważność.
8. W przypadku zaistnienia pomiędzy Zleceniobiorcą a Konsumentem sporu dotyczącego wykonania Usługi Konsument przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego może skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązania takiego sporu, m. in. poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów w zakładce "ważne adresy". Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

§ 8
Wymogi techniczne świadczenia usług


1. Nabycie przez Klienta Usługi za pośrednictwem strony internetowej www.telepapuga.pl wymaga posiadania przez Klienta komputera z dostępem do sieci Internet, na którym zainstalowana jest przynajmniej jedna z następujących przeglądarek internetowych w wersji minimum:
- Firefox 38,
- Chrome 45,
- Internet Explorer 10.

Wykorzystywana przez Klienta przeglądarka internetowa musi być zgodna ze standardami HTML5 oraz obsługiwać CSS3 oraz JavaScript.

Komputer przy użyciu którego Klient łączy się ze stroną www.telepapuga.pl powinien spełniać następujące minimalne wymagania sprzętowo-systemowe:
- Procesor: 1GHz,
- Pamięć: 512MB RAM,
- OS: MS Windows 7 SP1,
- Grafika: 1024x768, 24bit,
- Java: Oracle JRE 1.7-51.

Używanie innego sprzętu lub oprogramowania może uniemożliwić Klientowi nabycie Usługi w sposób wskazany w § 3 ust. 1 lit. a), b) i c) niniejszego regulaminu.

2. Zleceniobiorca oświadcza, iż korzysta z plików "cookies", które są przez niego zapisywane i przechowywane na urządzeniach wykorzystywanych przez Klienta do korzystania ze strony www.telepapuga.pl.
3. Zleceniobiorca gwarantuje Klientowi bezpieczeństwo plików "cookies", którymi posługuje się przy prowadzeniu swojej działalności. Używane przez Zleceniobiorcę pliki "cookies" nie zmieniają konfiguracji sprzętu Klienta, nie ingerują w integralność systemu operacyjnego oraz baz danych Klienta ani nie prowadzą do zainstalowania lub odinstalowania jakichkolwiek programów.
4. Zleceniobiorca wykorzystuje pliki "cookies" w następujących celach:
- konfiguracji strony www.telepapuga.pl i jej podstron,
- zbierania i analizowania danych dotyczących oglądalności (cele statystyczne),
- określenia profilu Klienta,
- świadczenia usług reklamowych.
5. W celu niezakłóconego korzystania z funkcjonalności strony www.telepapuga.pl Klient powinien zezwolić na wykorzystywanie przez Zleceniobiorcę plików "cookies". Brak zezwolenia może bowiem uniemożliwić lub utrudnić Klientowi nabycie Usługi drogą elektroniczną.
6. Zleceniobiorca oświadcza, iż Klient może w każdym czasie zmienić na swoich urządzeniach ustawienia dotyczące plików "cookies" (np. za pomocą ustawień przeglądarki internetowej) w taki sposób, aby blokować obsługę plików "cookies" lub informować Klienta o każdorazowym ich zamieszczeniu na urządzeniu Klienta. Klient może też w każdej chwili usunąć pliki "cookies" korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, którą wykorzystuje.
7. Więcej danych dotyczących wykorzystywanych przez Zleceniobiorcę plików "cookies" zawiera dokument "Polityka prywatności" zamieszczony na stronie www.telepapuga.pl/polityka prywatności.


§ 9
Ochrona danych osobowych


1. Zleceniobiorca oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych przekazywanych mu przez Klientów.
2. Zleceniobiorca, jako administrator danych osobowych zobowiązuje się przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zleceniobiorcę jego danych osobowych w celach wskazanych w ust. 4 poniżej, poprzez użycie przycisku na stronie www.telepapuga.pl „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie”.
4. Dane osobowe Klientów udostępnione przez nich Zleceniobiorcy za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej www.telepapuga.pl oraz przekazywane Zleceniobiorcy przez Klientów w trakcie rozmów telefonicznych nawiązywanych na numery infolinii wskazane w § 4 ust. 1 regulaminu, będą przetwarzane przez Zleceniobiorcę w celu realizacji zawartych z Klientami umów, rozpatrywania roszczeń Klientów, wystawiania i przesyłania faktur VAT lub paragonów, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Zleceniobiorcę działalności oraz w celach promocji Zleceniobiorcy i jego usług.
5. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku niektórych danych osobowych konieczne do zawarcia i realizacji umowy, wobec czego nabycie Usługi możliwe będzie dopiero po udostępnieniu przez Klienta Zleceniobiorcy takich danych, jak imię i nazwisko, adres zamieszkania Klienta, adres e-mail Klienta oraz numer telefonu. Podanie przez Klienta innych danych takich jak np. numer NIP czy numer rachunku bankowego (celem zwrotu uiszczonego wynagrodzenia za wykonanie Usługi w przypadku odstąpienia od umowy lub uwzględnienia reklamacji Klienta) jest dobrowolne. Nabycie przez Klienta Usługi w sposób wskazany w § 3 ust. 1 lit. e) niniejszego Regulaminu następuje anonimowo.
6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Klient ma możliwość decydowania w jakim zakresie Zleceniobiorca będzie mógł wykorzystywać jego dane osobowe. W razie wykazania przez Klienta, którego dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, Zleceniobiorca bez zbędnej zwłoki dokona uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.
7. Na żądanie Klienta Zleceniobiorca czasowo wstrzyma lub zaprzestanie na stałe przetwarzania danych osobowych Klienta pozyskanych z naruszeniem przepisów prawa lub zbędnych do realizacji celów dla których dostały Zleceniobiorcy udostępnione. Zleceniobiorca nie usunie danych osobowych Klienta - nawet jeśli zgłosi on takie żądanie - jeśli zachowanie danych będzie niezbędne do wywiązania się z obowiązków ustawowych lub okaże się niezbędne do realizacji skierowanych do Zleceniobiorcy roszczeń.
8. W przypadkach wskazanych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przez Zleceniobiorcę przetwarzania danych osobowych. Klient ma również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wskazanych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 tej ustawy, gdy Zleceniobiorca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.
9. Klient ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych prowadzonych przez Zleceniobiorcę, zgodnie z przepisem art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Na żądanie Klienta Zleceniobiorca niezwłocznie udzieli Klientowi we wskazanej przez niego formie informacji, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, chyba, że zachodzą negatywne przesłanki udzielenia Klientowi informacji przewidziane w art. 34 tej ustawy. Klient może skorzystać z prawa do informacji, o którym mowa powyżej, nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
10. Zleceniobiorca zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zobowiązany jest do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
11. Zleceniobiorca, jako administrator danych osobowych Klientów prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania tych danych oraz środki ich ochrony.
12. Do zbieranych przez Zleceniobiorcę danych osobowych dostęp mają jedynie upoważnieni do tego pracownicy Zleceniobiorcy lub upoważnieni kooperanci Zleceniobiorcy zajmujący się świadczeniem Usług, którzy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych oraz którym Zleceniobiorca udzielił stosownego upoważnienia.
13. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane przez Zleceniobiorcę podmiotom uprawnionym do tego na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organom administracji publicznej oraz organom wymiaru sprawiedliwości, a także współpracującym ze Zleceniobiorcą prawnikom, w celach wskazanych w ust. 4 powyżej.
14. Zleceniobiorca informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przy wykorzystaniu globalnej sieci Internet wiąże się z pewnymi zagrożeniami wśród których najpoważniejszym jest ryzyko zainstalowania na sprzęcie Klienta złośliwego oprogramowania tj. tzw. koni trojańskich, wirusów oraz robaków. Konie trojańskie, wirusy i robaki to programy komputerowe zawierające ukryte procedury, umożliwiające ich autorowi komunikację a niekiedy również przejęcie kontroli nad zainfekowanymi takim oprogramowaniem urządzeniami. Programy tego typu przedostają się do urządzeń Klientów w różnoraki sposób, mogą być podpięte pod wiersz poleceń administratora Systemu, czasami są przesyłane pocztą w formie skryptów, wygaszaczy ekranu lub udostępniane do pobrania przez Internet pod wprowadzającymi Klienta w błąd nazwami popularnych programów. Uruchomienie załącznika zawierającego złośliwe oprogramowanie powoduje infekcję systemu. Wśród ewentualnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną wymienić można również "phishing" polegający na wysyłaniu drogą mailową - rzekomo w imieniu banków i innych instytucji publicznych - próśb o podanie prywatnych danych Klientów umożliwiających osobie podszywającej się za te podmioty przywłaszczenie sobie środków pieniężnych lub praw dotkniętej tym procederem osoby. Prośby o przekazania danych zazwyczaj przychodzą pocztą elektroniczną z linkiem do fałszywej strony banku lub innej instytucji. Niepożądanym skutkiem korzystania z Internetu może być również otrzymywanie SPAM-u tj. masowych, niezamawianych wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną. Zleceniobiorca stale podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji Klientów z Systemem, nie może jednak zagwarantować Klientom całkowitego wyeliminowania ryzyka ingerencji osób trzecich.
15. Zleceniobiorca zapobiega pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych udostępnionych mu drogą elektroniczną przez Klientów poprzez:
- korzystania z oprogramowania antywirusowego,
- zabezpieczenie bazy danych zawierającej dane osobowe Klientów hasłem, do którego dostęp mają wyłącznie upoważnione do tego przez Zleceniobiorcę osoby przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych,
- kontrolę przepływu informacji pomiędzy Systemem a siecią publiczną oraz kontrolę działań inicjowanych z sieci publicznej.

Zleceniobiorca informuje, iż pośredniczący w płatnościach system płatności internetowych "Przelewy24" spełnia wymagania standardów PCI Complient, McAffe Secure oraz wykorzystuje certyfikat bezpieczeństwa SSL - Thawte Technologies Inc.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klientów. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części niniejszego regulaminu z obowiązującym prawem Zleceniobiorca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia regulaminu.
2. Aktualna wersja niniejszego regulaminu jest zamieszczona pod adresem www.telepapuga.pl.
3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Jednakże w przypadku zmiany regulaminu po zawarciu umowy z Klientem, Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy nabyciu Usługi, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Zleceniobiorcę o wyborze aktualnego regulaminu, jako obowiązującego.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności:
- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny,
- ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,
- ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 24 października 2015 roku i obowiązuje aż do odwołania.