POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Informacje Ogólne

 

Dane osobowe przekazane nam przez osoby korzystające z serwisu www.telepapuga.pl (zwanego dalej "Serwisem"), jak również dane pozyskane przez nas przy wykorzystaniu plików "cookies" będą przetwarzane przez TELEPAPUGA spółka z o. o. z siedzibą w Tczewie (dalej w skrócie: TELEPAPUGA spółka z o. o.), adres: ul. Słowackiego nr 5/3, 83-110 Tczew, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział KRS pod numerem 0000577159, NIP: 5932600557, kapitał zakładowy 5 000 zł, która będzie również administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Przed skorzystaniem z Serwisu prosimy o zapoznanie się z poniższymi postanowieniami stosowanej przez TELEPAPUGA sp. z o. o. polityki prywatności. Jeżeli nie akceptują Państwo przedstawionych poniżej postanowień prosimy nie korzystać z Serwisu.


Pliki "Cookies"

 

1. TELEPAPUGA spółka z o. o. używa plików "cookies", które za pośrednictwem stron internetowych Serwisu zamieszcza w urządzeniach końcowych Klientów (komputerach, tabletach, telefonach itp. urządzeniach).

2. Pliki "cookies", zwane też „ciasteczkami”, to pliki zawierające dane informatyczne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są w pamięci komputera Klienta lub innego urządzenia, za pomocą którego Klient łączy się ze stronami internetowymi Serwisu podczas korzystania przez Klienta ze stron internetowych Serwisu. Pliki "cookies" nie pozwalają na ustalenie tożsamości Klienta, ani na pozyskanie jego danych osobowych.

3. TELEPAPUGA spółka z o. o. korzysta z dwóch rodzajów plików "cookies":
a) plików "cookies" sesji - które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, tablecie, telefonie) do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
b) plików "cookies" trwałych - które są przechowywane w urządzeniach końcowych Klienta (komputerze, tablecie, telefonie) przez czas określony w parametrach plików "cookies" lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

4. TELEPAPUGA spółka z o. o. wykorzystuje pliki "cookies" w następujących celach:
a) statystycznych - tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
b) konfiguracji Serwisu oraz poprawienia jego wydajności - rozpoznania urządzeń końcowych Klientów oraz ich lokalizacji i na tej podstawie odpowiedniego wyświetlenia stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klientów. Pliki tego typu poprawiają funkcjonalność stron internetowych Serwisu poprzez zapamiętanie wyborów i ustawień Klientów, takich jak preferowany przez nich język lub wielkość czcionki. Pliki "cookies" przekazują nam też informacje, z jakich przeglądarek korzystają Klienci, pozwalają poznać liczbę nowych Klientów odwiedzających Serwis oraz testować różne wersje tej samej strony, dzięki czemu możemy ocenić, który układ strony jest najkorzystniejszy dla Klientów.
c) określenia profilu Klienta - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta,
d) reklamowych - umożliwiające wyświetlanie Klientom spersonalizowanej reklamy.

5. TELEPAPUGA spółka z o. o. wykorzystuje jedynie bezpieczne pliki "cookies", które nie zmieniają konfiguracji urządzeń końcowych Klientów, nie ingerują w integralność systemów operacyjnych oraz baz danych Klientów ani nie prowadzą do zainstalowania lub odinstalowania jakichkolwiek programów.

6. W celu niezakłóconego korzystania ze stron internetowych Serwisu Klient powinien zezwolić na zainstalowanie na jego urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, telefonie itp.) plików "cookies". Brak zezwolenia może bowiem utrudnić, a niekiedy wręcz uniemożliwić Klientowi nabycie usług oferowanych przez TELEPAPUGA spółka z o. o.

7. TELEPAPUGA spółka z o. o. informuje, iż pliki "cookies" mogą być zamieszczane w urządzeniach końcowych Klientów oraz wykorzystywane w celach wskazanych w pkt. 4 powyżej również przez kooperantów i reklamodawców TELEPAPUGA spółka z o. o.

8. Klient może w każdym czasie samodzielnie ograniczyć, zablokować lub usunąć pliki "cookies" zainstalowane w jego urządzeniu końcowym korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu tych plików w urządzeniu końcowym Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ponieważ Klient ma możliwość korzystania z różnych typów przeglądarek funkcja „HELP” /"Pomoc" wybranej przeglądarki wskaże mu jak dostosować ustawienia przeglądarki do jego preferencji. Ograniczenie lub wyłączenie stosowania plików "cookies", może doprowadzić do ograniczenia funkcjonalności stron internetowych Serwisu, a także do wyłączenia możliwości korzystania z Serwisu.

 

Rodzaj gromadzonych danych oraz sposób ich pozyskiwania

 

1. TELEPAPUGA spółka z o. o. pozyskuje informacje o Klientach Serwisu w następujący sposób:
a) przy wykorzystaniu formularzy zamieszczonych na stronach internetowych Serwisu, w których Klienci dobrowolnie wpisują swoje dane osobowe,
b) przy wykorzystaniu infolinii, których numery zamieszczone są na stronach internetowych Serwisu,
c) przy wykorzystaniu zapisywanych w urządzeniach końcowych plików "cookies",
d) automatycznie, poprzez analizę logów serwera sieciowego.

2. Przy wykorzystaniu formularzy zamieszczonych na stronach internetowych Serwisu oraz przy wykorzystaniu infolinii TELEPAPUGA spółka z o. o. gromadzi dwa typy danych osobowych Klientów Serwisu:
a) dane, których udostępnienie przez Klienta jest niezbędne do skorzystania z oferowanych przez TELEPAPUGA spółka z o. o. usług tj. imię i nazwisko Klienta, adres zamieszkania Klienta obejmujący nazwę ulicy, numer budynku i lokalu oraz nazwę miejscowości i kod pocztowy, numer telefonu oraz adres e-mail Klienta,
b) dane, których udostępnienie przez Klienta nie jest niezbędne do skorzystania z oferowanych przez TELEPAPUGA spółka z o. o. usług, w szczególności numer NIP Klienta czy numer rachunku bankowego Klienta.

3. Pewne rodzaje danych TELEPAPUGA spółka z o. o. gromadzi automatycznie z poziomu przeglądarki internetowej Klienta. W przypadku odwiedzenia przez Klienta strony internetowej Serwisu serwer sieciowy automatycznie rozpoznaje i gromadzi niektóre informacje, takie jak dane o numerze IP komputera Klienta, typie wykorzystywanej przez niego przeglądarki, języku, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych oraz informacje o czasie i dacie korzystania z Serwisu.

4. Przy wykorzystaniu plików "cookies" TELEPAPUGA spółka z o. o. gromadzi różnego typu dane w tym m.in. dane dotyczące tego, w jaki sposób Klient korzysta z Serwisu, jakie strony Serwisu odwiedza, w jakim czasie korzysta z Serwisu, jakie są preferencje Klienta jeśli chodzi o treść stron internetowych itp.


Sposób wykorzystywania zgromadzonych danych

 

1. TELEPAPUGA spółka z o. o. przetwarza dane osobowe Klientów oraz inne typy pozyskanych przez siebie danych w następujących celach:
a) w celu nawiązania, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji zawartych z Klientami umów na świadczenie usług znajdujących się w ofercie TELEPAPUGA spółka z o. o.,
b) w celu rozpatrywania składanych przez Klientów reklamacji oraz zwrotu na ich rzecz świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy lub uznania reklamacji,
c) w celu dochodzenia od Klientów roszczeń związanych z prowadzoną przez TELEPAPUGA spółka z o. o. działalnością gospodarczą,
d) w celu realizacji spoczywających na TELEPAPUGA spółka z o. o. obowiązków prawnych,
e) w celach promocyjnych oraz marketingowych.

2. TELEPAPUGA spółka z o. o. jako administrator danych osobowych zobowiązana jest przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

3. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Klient ma możliwość decydowania, w jakim zakresie TELEPAPUGA spółka z o. o. będzie mogła wykorzystywać jego dane osobowe. W razie wykazania przez Klienta, którego dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, TELEPAPUGA spółka z o. o. bez zbędnej zwłoki dokona uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.

4. Na żądanie Klienta TELEPAPUGA spółka z o. o. czasowo wstrzyma lub zaprzestanie na stałe przetwarzania danych osobowych Klienta pozyskanych z naruszeniem przepisów prawa lub zbędnych do realizacji celów, dla których dostały udostępnione. TELEPAPUGA spółka z o. o. nie usunie danych osobowych Klienta - nawet jeśli zgłosi on takie żądanie - jeśli zachowanie danych będzie niezbędne do wywiązania się z obowiązków ustawowych lub okaże się niezbędne do realizacji skierowanych wobec TELEPAPUGA spółka z o. o. roszczeń.

5. TELEPAPUGA spółka z o. o. informuje, iż w przypadkach wskazanych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania przez TELEPAPUGA spółka z o. o. jego danych osobowych. Klient ma również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wskazanych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 tej ustawy, gdy TELEPAPUGA spółka z o. o. zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych.

6. Klient ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych prowadzonych przez TELEPAPUGA spółka z o. o., zgodnie z przepisem art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Na żądanie Klienta TELEPAPUGA spółka z o. o. niezwłocznie udzieli Klientowi we wskazanej przez niego formie informacji, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, chyba, że zachodzą negatywne przesłanki udzielenia Klientowi informacji przewidziane w art. 34 tej ustawy. Klient może skorzystać z prawa do informacji, o którym mowa powyżej, nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

 

Dostęp do danych

 

1. Do zbieranych przez TELEPAPUGA spółka z o. o. danych dostęp mają jedynie upoważnieni do tego pracownicy TELEPAPUGA spółka z o. o. oraz kooperanci TELEPAPUGA spółka z o. o. zajmujący się świadczeniem usług znajdujących się w ofercie spółki (prawnicy), którzy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych oraz którym TELEPAPUGA spółka z o. o. udzieliła stosownego upoważnienia.

2. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane przez TELEPAPUGA spółka z o. o. podmiotom uprawnionym do tego na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organom administracji publicznej oraz organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 

1. TELEPAPUGA spółka z o. o. informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przy wykorzystaniu globalnej sieci Internet wiąże się z pewnymi zagrożeniami wśród których najpoważniejszym jest ryzyko zainstalowania w sprzęcie końcowym Klienta (komputerze, tablecie, telefonie itp.) złośliwego oprogramowania tj. tzw. koni trojańskich, wirusów oraz robaków. Konie trojańskie, wirusy i robaki to programy komputerowe zawierające ukryte procedury, umożliwiające ich autorowi komunikację a niekiedy również przejęcie kontroli nad zainfekowanym takim oprogramowanie sprzętem.

2. Złośliwe oprogramowanie przedostaje się do urządzeń Klientów w różnoraki sposób, może być podpięte pod wiersz poleceń administratora Serwisu, czasami jest przesyłane pocztą w formie skryptów, wygaszaczy ekranu lub udostępniane do pobrania przez Internet pod wprowadzającymi Klienta w błąd nazwami popularnych programów. Uruchomienie załącznika zawierającego złośliwe oprogramowanie powoduje infekcję systemu.

3. Wśród ewentualnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną wymienić można również "phishing" polegający na wysyłaniu drogą mailową - rzekomo w imieniu bankówi innych instytucji publicznych - próśb o podanie prywatnych danych Klientów umożliwiających osobie podszywającej się pod te podmioty przywłaszczenie sobie środków pieniężnych lub praw dotkniętej tym procederem osoby. Niepożądanym skutkiem korzystania z Internetu może być również otrzymywanie SPAM-u tj. masowych, niezamawianych wiadomości przesyłanych drogą elektroniczną.

4. TELEPAPUGA spółka z o. o. stale podejmuje działania podnoszące bezpieczeństwo komunikacji Klientów z Serwisem, nie może jednak zagwarantować Klientom całkowitego wyeliminowania ryzyka ingerencji osób trzecich.

 

Sposoby zabezpieczenia danych

 

TELEPAPUGA spółka z o. o. zapobiega pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych udostępnionych spółce drogą elektroniczną przez Klientów, poprzez:
- korzystanie z oprogramowania antywirusowego,
- zabezpieczenie bazy danych zawierającej dane osobowe Klientów hasłem, do którego dostęp mają wyłącznie upoważnione do tego przez TELEPAPUGA spółka z o. o. osoby przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych,
- kontrolę przepływu informacji pomiędzy Systemem a siecią publiczną oraz kontrolę działań inicjowanych z sieci publicznej.

Serwis "Przelewy24" spełnia wymagania standardów PCI Complient, McAffe Secure oraz wykorzystuje certyfikat bezpieczeństwa SSL - Thawte Technologies Inc.

 

Zmiany polityki prywatności

 

Zasady określone w niniejszej "Polityce prywatności" mogą ulec zmianie.
TELEPAPUGA spółka z o. o. powiadomi Klientów o każdej zmianie niniejszej "Polityki prywatności" z odpowiednim, co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.telepapuga.pl /polityka prywatności.

 

Kontakt

 

Klienci, którzy mają pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez TELEPAPUGA spółka z o. o. polityki prywatności mogą skontaktować się z TELEPAPUGA spółka z o. o. w następujący sposób:
- telefonicznie: 58 777 5 777,
- e-mailowo: biuro@telepapuga.pl,
- korespondencyjnie na adres:

TELEPAPUGA Spółka z o. o.
ul. Słowackiego numer 5/3 B,
83-110 Tczew